کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن علیه السلام :
تعجب ميكنم از كسانيكه در غذاي جسم خود فكر ميكنند ولي در امور معنوي و غذاي جان خويش تفكر نميكنند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ا » تعبیر انگشت

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود:
اول: فرزند،
دوم: برادر و برادرزادگان،
سوم: خادمان وخدمتکاران،
چهارم: دوستان و یاران،
پنجم: قوت نیرومندی،
ششم: پنج نماز.
اگر بیند که انگشتان وی بیفتاد یابریده شود، دلیل که از آن چه گفتیم او را مفارقت افتد.
اگر بیند که انگشت او بشکست، دلیل است یکی از اهل بیت او بمیرد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

پنج انگشت دست راست در تاویل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان برادر بود و بعضی از معبران گفته اند، انگشت مهین، دلیل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دلیل بر نماز پیشین کند و انگشت میان، دلیل بر نماز دیگر و انگشت به نصر، دلیل بر نماز شام و انگشت خضر، دلیل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود. اگر بیند که انگشت دست راست نداشت، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد و بعضی گویند: فرزند برادرش را مصیبت رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که انگشتان را درهم گذاشته داشت، دلیل که سد درست شود. اگر بیند انگشتان را با هم جمع کرد، دلیل است کار برادران فرزندش را به صلاح آورد. اگر بیند که انگشتان به کردار مشت در هم بسته بود، دلیل است که کارها بر وی بسته گردد و هم بر اهل بیت او.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که انگشت مهین او بریده بود، دلیل قوه مالش بود. اگر بیند که انگشت سبحه او بریده است، دلیل است در فریضه نمازها تقصیر کند. اگر بیند انگشت میان او بریده است، دلیل که در شهری پادشاهی یا بزرگی بمیرد. اگر بیند که انگشت بعد از میان بریده است، دلیل است وی را در مال زیان افتد. اگر بیند که انگشت کوچک او بریده است، دلیل است فرزند زاده او بمیرد.

اسماعيل بن اشعث می گوید:

انگشتان پای در خواب دیدن، دلیل زینت و آرایش بود. اگر انگشتان پای را درشت و قوی بیند، دلیل که کار کدخدائی او ساخته شود. اگر به خلاف این بیند کار وی ناساخته شود. اگر بیند انگشت پای او را آفتی رسید چنانکه رفتن نتوانست، دلیل که وی را غمی سخت رسد به سبب رفتن مال. اگر انگشتان دست و پای را کسر بیند، دلیل است کار وی واژگونه شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن انگشت در خواب، به کمک گرفتن و استعانت از جنبههای زندگی دنیایی و شغل و کار بینندهی خواب دلالت دارد. همچنین دیدن انگشت را در خواب، به زن و فرزندان و مال و دارایی تعبیر نمودهاند؛ از اینرو، اگر کسی دید که انگشتانش به صورت زیبایی دراز شدهاند به تعداد فرزندان و مال و دارایی او افزوده خواهد شد و به عکس اگر دید که انگشتانش کوتاه شدهاند، آنچه، بیان شد، رو به کاهش میگذارند.

خالد اصفهانی می گوید:

اگر بیند از انگشت مهین او شر می آید یا از انگشت سبابه او خون همی آید، دلیل است آن کس با مادر خویش فساد نماید. اگر بیند از انگشت او آواز برآمد، دلیل نماید که در میان خویشان او گفتگو رود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

در خواب نامه های سنتی نوشته اند که پنج انگشت دست راست در تاویل پنج نمازی هستند که در طول شبانه روز می گزاریم. هر یک از انگشتان دست راست نماینده یکی از نمازهای پنج گانه، انگشتان دست چپ فرزندان برادر . اگر کسی ببیند که انگشت دست راست ندارد نشان آن است که برای فرزند یا برادرش پیش آمد سوئی اتفاق می افتد. اگر انگشتان زرد باشند از بیماری بیینده رویا خبر می دهند که او باید مراقب صحت و سلامت خویش باشد. انگشتان سیاه اندوه و کسالت است و انگشتان صورتی یا سرخ و به هر تقدیر در خواب ، خوش حالت و خوش رنگ گویای سلامت و موفقیت در کار زیاد شدن انگشتان پا زیادی کار و مشغله است و زیاد شدن انگشتان دست توانائی در انجام کارها. اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده به طوری که راه رفتن برای او به صعوبت امکان پذیر می گردد غم و اندوهی به او می رسد و اگر ببیند که یک یا چند انگشت پای او کم شده بین او و دوستی جدایی می افتد.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن انگشتان کثیف و مجروح خود در خواب ، نشانه آن است که رنج و دردسر بسیار ، در انتظار شماست و در آینده نومید خواهید شد.
2- دیدن انگشتان سفید و زیبا در خواب ، علامت آن است که به خاطر خیرخواهی مشهور می شوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده می شود.
3- دیدن انگشتان بریده خود در خواب ، علامت آن است که ثروت و میراثی را به خاطر دخالت دشمنان از دست می دهید.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده دیدید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار می‏گیرد.

هانس کورت می گوید:

اگر در خواب ببینید که انگشتانتان زخمی و کثیف هستید، به این معنا است که غم و اندوه شما را تهدید می‏کند. اگر در خواب انگشتانتان را زیبا و قشنگ ببینید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار می‏گیرید. اگر در خواب ببینید که انگشت شست شما آسیب دیده و احساس درد می‏کنید، به این معنا است که اطرافیانتان با شما رفتار مناسبی ندارند. بزرگ شدن بیش از اندازه‏ی انگشت شست در خواب، علامت آن است که اقبال خوبی پیش روی شما است. کوچک شدن غیر طبیعی انگشت شست در خواب، نشان دهنده‏ی کسب لذت‏ها و تفریحات است.

لوک اويتنهاو می گوید:

زخمی کردن آن : زیان
از دست دادن آن : زیان بزرگ

زیگموند فرويد می گوید:

اگر از انگشت شست او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بیرون جهید ، با مادر زن خود فساد و خیانت کند.
اگر بیند از انگشت او صدا برخاست ، در میان خویشان و بستگان او مجادله و گفتگو در می گیرد.

در سرزمین رویاها آمده:

انگشتر به دست دارید : شانس در عشق
انگشتانتان درد می کند : یک شادی بزرگ
انگشتان شما پر از انگشتر است : بزودی ازدواج میکنید.
انگشتانتان رنگ پریده است : عشقی که به شخص بخصوصی دارید دوطرفه است.
از انگشتانتان خون می آید : مراقب ضررهای مالی باشید.
انگشتان زیبا : کارهای پر مشقتی در پیش است.
انگشتانتان را زخم می کنید : مشاجره با دوستان
انگشت شما را قطع می کنند : دوستتان را از دست می دهید
انگشتتان میسوزد : افراد بسیاری از شما بدشان می آید
انگشتان شما بلند هستند : ازدواج شما زیاد به طول نمی انجامد.
انگشتان شما کوتاه است : ارث – ثروت
انگشتان شما بیشتر از پنج تاست : دوستان جدید پیدا می کنید
انگشتان شما کمتر از پنج تاست : شادی و عشق
انگشتانتان می شکند : یک ازدواج خوشبخت در پیش دارید.

مولف می گوید:

دیدن انگشت به معنی فرزند می باشد.