کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمد باقر علیه السلام :
فضيلتي چون جهاد نيست ، و جهادي چون مبارزه با هواي نفس نيست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر باد وزیدن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن باد در خواب بر نه و جه بود:
اول: بشارت.
دوم: فرمانروایی.
سوم: مال.
چهارم: مرگ.
پنجم: عذاب.
ششم: کشتن.
هفتم: بیماری.
هشتم: شفا.
نهم: آسایش.
اگر بیند که بر باد نشسته بود، دلیل است که بزرگی و فرمانروائی یابد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند که باد سخت همی جست، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود. اگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان راهمی کند و خرابی کرد، دلیل است که اهل آن دیار رابلا ومصیبت از علت طاعون و سرخجه و مانند این رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

باد سموم در خواب، دلیل بر بیماریهای سرد کند و باد معتدل سرد دیدن در خواب، دلیل بیماری شوریده است در ان دیار و باد معتدل دیدن، دلیل بر تندرستی بود از مردم آن دیار و موجب نیکوئی و کسب آن دیار کند. اگر بیند که او را از جائی به جائی می برد، دلیل که سفری دور کند و در ان سفر جاه و بزرگی یابد به قدر آن ک او را باد به زمین برده باشد. اگر بیند که باد بر گرد و تاریکی بود، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه آن قوم بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که او را بادی سخت به سوی آسمان ها برد، دلیل که اجل او نزدیک بود.اگربیند که او را باد از آسمان به زمین آورد، دلیل بود که بیمار شود و عاقبت شفا یابد.

اسماعيل بن اشعث می گوید:

اگر بیند که باد مغرب نرم جست، دلیل که مردم آن دیار را مال و نعمت زیاده شود. اگر بیند که بادشمال نرم همی جست، دلیل بر شفا و راحت آن دیار. اگر به خلاف این بود، دلیل بر خیر نباشد. اگر بیند که او از بادهمی شنید، دلیل است خیر پادشاه بزرگ در آن دیار گسترده شود. اگر بیند که بادمردم آن دیار برگرفت و بر هوابرد، دلیل است که از مردمان شرف و بزرگی یابد.

هانس کورت می گوید:

اگر در خواب ببیند که باد به آرامی می‏وزد، به معنای آن است که ثروتی فراوان به دست می‏آورید. اگر در خواب ببینید که باد به شدت در حال وزش است و صدای وحشتناکی را ایجاد کرده، بیانگر آن است که یکی از نزدیکان را از دست می‏دهید.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که در جهت مخالف باد راه می‏روید و باد به صورت شما می‏وزد بیانگر آن است که باید، اعتماد به نفس بیشتری در انجام کارها داشته باشید. اگر در خواب ببینید که در جهت باد راه می‏روید، نشانه‏ی موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب ببینید که باد شما را به این طرف و آن طرف می‏کشد، نشانه‏ی آن است که به مسافرتی خواهید رفت که برای شما سود و منفعت فراوان دارد.