کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
هر كس بخواهد دعايش مستجاب شود، بايد كسب خود را حلال كند و حق مردم را بپردازد. دعاي هيچ بنده‏اي كه مال حرام در شكمش باشد يا حق كسي بر گردنش باشد، به درگاه خدا بالا نمي‏رود.

براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بازو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بازو در خواب بر شش وجه بود:
اول: برادر.
دوم: فرزند.
سوم: شریک.
چهارم: دوست.
پنچم: پسرعمو.
ششم: همسایه.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

بازوی در خواب برادر بود یا فرزند یا دوست معتمد یا انباز. اگر بیند که بازوی وی قوی بود، دلیل که وی را از ایشان منفعت و قوت رسد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که او را هیچ فائده و قوت از ایشان نباشد. اگر بیند که بازوی او افتاد یا اگر کسی بازوی او را ببرید، دلیل که برادر یا دوست یا انباز رحلت کند یا از وی مفارقت جویند.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

از امام صادق علیه السلام نقل است که بازو در خواب یا برادر است، یا فرزند است، یا دوست و انباز است و اگر هیچ یک از این ها وجود نداشته باشد یا پسر عمو است و یا همسایه . کلیه معبران بازو را در خواب برادر یا فرزند تعبیر کرده اند و یا هر دو به این صورت که بازوی راست را برادر دانسته اند و بازوی چپ را فرزند و چنان چه بیننده خواب برادر و فرزند نداشته باشد دوست است. چنان چه بازوی خود را نیرومند و قوی ببینید از برادر یا فرزند خویش بهره مند می شوید و سود می برید (این بستگی به راست و چپ دارد) چنان چه در خواب مشاهده کنید بازویتان ضعیف و لاغر شده خواب شما می گوید که از برادر و فرزندتان چشم امید نداشته باشید زیرا آن ها به شما یاری نخواهند داد و اگر هم بخواهند نمی توانند. اگر در خواب ببینید که بازوی چپ شما قوی است ولی بازوی راستتان ضعیف است و لاغر این معنی را دارد که فرزندی شایسته خواهید داشت ولی برادرتان در زندگی شما مفید و موثر واقع نخواهد شد. همین طور معنی و مفهوم برعکس می شود اگر بازوی راستتان عضلانی و قوی باشد و چپ ضعیف . اگر ببینید بازویتان قطع شده به یکی از آن ها آسیب می رسد. اینجا اختلافی هست بین معبران اسلامی و سنتی خودمان و معبران خارجی زیرا در خواب نامه های خارجی تا آن جا که من خوانده ام بازو را به همت و اراده تعبیر کرده و ندشته اند استحکام بازو و گردن پشت به شخصیت کاری و شغلی و اراده و همت شما باز می گردد.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب بازوی خودتان را دیدید، نشانه‏ی پذیرفتن انجام کارهای مشکل است. اگر در خواب بازوی خود را بسیار کوچک دیدید، به این معنا است که با مردم با خوش‏رویی برخورد می‏کنید، دیدن بازوی پر مو در خواب، نشان دهنده‏ی پیشرفت در امور کاری است. اگر خواب ببینید که بازویتان شکسته، به این معنا است که در ایجاد ارتباط با اطرافیانتان دچار مشکل می‏شوید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن بازوی قطع شده در خواب، بیانگر جدایی از یکی از نزدیکانتان است.
اگر در خواب ببینید بازوی کسی را قطع می کنید ، علامت آن است که از همسر خود جدا خواهید شد ، مراقب باشید که نیرنگ و فریب دیگران را نخورید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب بازوهای خودتان : یک پیروزی بزرگ بر مخالفانتان.
شما بازوهای قشنگی دارید : رفاقتهای بزرگ و درسطح بالاخواهید داشت.
بازوهای شما پر از مو است : ثروتمند خواهید شد.
بازوی شما بلند است : یک شادی بزرگ در انتظار شماست.
بازوی شما کوچک است : پول فراوان
بازوهای خیلی نازک : بزودی پولدار می شوید.
بازوهای شما بطور غیر طبیعی بزرگ هستند : شادی و رضایت
بازوهای شما را قطع می کنند : یکی از نزدیکانتان را از دست می دهید.
بازوهای شما درد می کند : نتایج بد در کارها
بازوی شما کثیف است : غم بزرگ
یک مرد خواب ببیند که دوستش شکسته است : مشاجره
یک زن خواب ببیند که دستش شکسته است : شوهرش را از دست می دهد.
بازوی شما ضرب دیده : یکی از بستگان سلامتی اش در خطر است.
بازوی راست شما قطع شده است : مرگ یک مرد در فامیل
بازوی چپ شما قطع شده است : مرگ یک زن در فامیل
بازوی شما می شکند : خطرهای بزرگ در آینده نزدیک.
یک بیماری پوستی روی بازو : شما کار زیاد و بی نتیجه می کنید.
بازوی شما کک و مک دارد : باید روش زندگیتان را بکلی اصلاح کنید.