کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسین علیه السلام :
هيچ كس روز قيامت در امان نيست ، مگر آن كه در دنيا خدا ترس باشد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر باغ میوه

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید که به همراه دوست خود از میان باغهای پرمیوه می گذرید ، علامت خاتمه عشقی طولانی است . اگر خواب ببینید که باغهایی که از آن می گذرید پر از درختانی است که میوه هایش رسیده و آماده چیدن است ، نشانه پاداش دادن به افراد زیردستی است که با خدمت وفادارانه شان باعث به ثمر رسیدن طرحها و نقشه های مهم گشته اید.
2- اگر زنی خواب ببیند از باغ پرمیوه ای عبور می کند ، علامت آن است که همسر وفادار او به همراه فرزندانی مطیع خانه و زندگیِ راحتی برای او مهیا خواهند کرد.
3- اگر خواب ببینید که در باغِ میوه ای خوکها مشغول خوردن میوه هایی هستنند که بر زمین افتاده است ، علامت آن است که ثروتی که از ابتدا به شما تعلق نداشته است از دست خواهید داد.
4- اگر خواب ببینید که مشغول چیدن میوه های رسیده اید ، علامت آن است که در فراوانی و آسایش خواهید کرد.
5- اگر خواب ببینید که باغ میوه ای مورد هجوم باد قرار گرفته است ، علامت آن است که به زندگی نکبت بار مبتلا خواهید شد . و شادمانی و پولی اندک خواهید داشت.
6- اگر خواب ببینید که به هنگام عبور از باغ میوه ، در بوته های خارگیر می کنید ، علامت آن است که رقیبی حسود خواهید داشت.
7- اگر باغ میوه ای با درختان عریان به خواب ببینید ، علامت آن است که فرصتهایی مناسب را برای رسیدن به مقامهای بالا نادیده می گیرید.
8- اگر باغ میوه ای را در فصل زمستان ببینید ، علامت آن است که به هنگام زندگی در زمان اکنون نسبت به آینده بی اعتنا هستید.
9- دیدن باغ میوه طوفان زده در خواب ، علامت وظایفی نامساعد است که باید بر دوش بگیرید.

در سرزمین رویاها آمده:

شما در یک باغ هستید : دوستان بسیار خوبی دارید.
به اتفاق بچه ها در باغ میوه هستید : خوشبختی در خانواده
در یک باغ میوه قدم می زنید : هرآرزویی دارید برآورده میشود.
یک باغ میوه می چینید : آرزوی شما هرگز برآورده نمی شود.
یک باغ میوه که میوه هایش را چیده اند : شانس پیشرفت را از دست می دهید.
یک باغ پر از میوه : شانس
میوه ها کمیاب در یک باغ میوه : برثروت شما به علت صبر زیادی که دارید اضافه می شود.
میوه های رسیده در یک باغ : موفقیت بزرگ
میوه های نرسیده در باغ : دوستان بد دور شما هستند.