کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
خوابيدن همراه با يقين ، برتر از نماز گزاردن با شك و ترديد است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بالکن

لوک اويتنهاو می گوید:

بالکن : نگاهتان به آینده درست است
روی بالکن بودن : بر آورده شدن آرزوها
از روی بالکن افتادن : بر آورده نشدن آرزوها

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که در بالکنی ایستاده‏اید، نشانه‏ی آشنایی با افراد جدید است.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید که در بالکنی ایستاده اید ، نشانه آن است که در آخرین مراحل موفقیت در کاری ، مضطرب و نگران خواهید شد.
2- اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در بالکن گفتگو می کند ، نشانه آن است که به زودی با شادمانی ازدواج خواهد کرد.
3- دیدن یک بالکن قدیمی درخواب ، نشانه آن است که امیدها وآرزوهایتان تبدیل به یأس و اندوه خواهد شد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما روی یک بالکن ایستاده اید : موقعیت فعلی خود را از دست می دهید.
شما روی یک بالکن نشسته اید : شما شایستگی نگهداری ازچیزی را که دارید نخواهید داشت.
روی بالکن تنها هسنید : منفعت مالی
با یک شخص ازجنس مخالف روی بالکن هستید : عشق بزرگ
عشاق از یکدیگر روی بالکن خداحافظی می کنند : یک جدایی بسیار طولانی در پیش دارید.
یک بالکن را ترک می کنید به اتفاق شخصی که دوستش دارید : ناکامی بزرگ