کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام رضا(ع) :
ايمان يك درجه بالاتر از اسلام است, و تقوا يك درجه بالاتر از ايمان است و به فـرزنـد آدم چيزي بـالاتـر از يقيـن داده نشده است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر ببر

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

ببر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است. اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر کرد، دلیل که بر دشمن چیره شود. اگر بیند ببر وی را قهر کرد دشمن بر وی ظفر یابد. اگر بیند ببر ازوی ترسان است و می گریخت از دشمن ایمن گردد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

پوست و استخان و موی ببر به خواب دیدن، مال و منفعت است که ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است. اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود. معبران عموما درباره ببر تعریفی این چنین دارند: اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید. اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید. اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد. پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته اید پولی به شما می رسد که خیالتان را راحت می کند و برای سال های آینده تامین خواهید یافت.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببری را مشاهده کردید، به این معنا است که یکی از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببینید که ببری مدام شما را تعقیب می‏کند، به این معنا است که شخصی به شما ضرر می‏رساند.

هانس کورت می گوید:

حمله‏ی ببر در خواب، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدی می‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که جلوی حمله‏ی یک ببر را می‏گیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق می‏شوید. اگر در خواب ببری را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانه آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید.
2- اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند ، نشانه آن است که عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت.
3- اگر خواب ببینید حمله ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید ، نشانه آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد.
4- اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانه آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد . و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد.
5- دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید.
6- دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب ، نشانه آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت ، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب ببر : دشمنان بر سر راه شما پدیدار می شوند
به یک ببر نگاه می کنید : شانس در خانواده
یک ببر می دود : یک بیماری خطرناک
یک ببر را می کشید : مراقب حسود باشید.
یک ببرماده بعد از زایمان می میرد : پول بدست می آورید.
یک ببر در سیرک : دوستان بسیار خدمتگذاری خواهید داشت.
یک ببر شما راغافلگیر می کند : پریشانی و اضطراب بزرگ
شما یک بچه ببر اهلی دارید : از شما تقاضای ازدواج خواهد شد.
یک ببر در قفس : مرگ یک شخصیت مهم
صدای غرش یک ببر را می شنوید : غم بزرگی باعث ناراحتی شما می شود.
یک ببر زنجیره شده : یک دشمن شما را غافلگیر میکند.
یک ببر در حال غذا خوردن : ثروت بزرگی به شما نزدیک می شود.