کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
ريشه هاي كفر سه چيز است:حرص و بزرگ منشي نمودن و حسد ورزيدن.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر برف

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن برف به خواب بر شش وجه است:
اول: رزق وروزی،
دوم: زندگانی،
سوم: مال بسیار و ارزانی نرخها،
چهارم: لشگر بسیار،
پنجم: بیماری،
ششم: غم و اندوه.
اگر بیند در تابستان برف جمع می کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند.
اگر به زمستان جمع می کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن برف بی هنگام لشگر باشد
دیدن برف با هنگام فراخی روزی است
دیدن برف در زمین قحط باشد
دیدن برف عذاب وفتنه بود

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.

جابر مغربی می گوید:

دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه با برف که با برف بیند.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن برف در خواب، به رسیدن رزق و روزی و بهبودی از بیماری دلالت دارد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکی کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود می خورد، بهتر از آن است که بی وقت بود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

برف در خواب غم و اندوه است. روزهایی که برف می بارد هوا گرفته ابر و مه غلیظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم می شود و بیشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش می گذرانند. در این حالت انسان غمگین می شود. همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیند زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خوابد برف در خواب می بیند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبیر کرده اند و فقط این می ماند که برف را چگونه و کجا ببینیم. اگر در خواب ببینید جایی برف می بارد که آنجا را نمی شناسید ابن سیرین نوشته برای صاحب آن جا و مکان غمی می رسد ولی این خواب گویای بیم از غم و اندوهی است که نمی دانید عامل آن چیست. اما هست و در روزهای آینده نیز با شما همراه خواهد بود. اگر ببیند که در تابستان برف جمع می کند بیان کننده یک غنیمت است و غنیمت چیزی است که رایگان و بی زحمت به دست شما برسد. این خواب به بیننده می گوید که سودی از جایی نصیب او می شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان دیدید که برف پارو می کند و برف را دور می ریزد کسالت و غم و اندوه را از خود می زداید. بیرون بردن برف از خانه نیز دور کردن غم خانوادگی است. از کرمانی نقل است که برف در سردسیر خیر و برکت است و در گرمسیر غم و اندوه.

مولف می گوید:

دیدن بارش برف به صورت آرام در فصل سرما به معنی گشایش در روزی می باشد و به دست آمدن مال در چند روز پیش رو

لوک اويتنهاو می گوید:

بارش برف : سستی زود گذر
برف در کوهستان : قبل از رسیدن به اهدافتان باید مشکلات زیادی را فائق شوید
آدم برفی : عشق ریاکارانه ؛ احساسات

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب بارش برف را ببینید، به این معنا است که باید در انتظار اخبار خوش باشید. مشاهده‏ی آدم برفی در خواب، بیانگر آن است که برای مدتی روابطی سرد و بی‏تفاوت با دیگران خواهید داشت.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن برف در خواب ، نشانه آن است که در آینده مصیبت یا بدبختی برایتان روی نخواهد داد.
2- اگر خواب ببینید میان طوفان و برف راه می روید ، نشانه آن است که در اثر شکست و نرسیدن به آرزویی که سالها خواستار آن بودید ، نومید و اندوهگین خواهید شد.
3- برف خوردن در خواب ، نشانه آن است که به ایده آل های خود دست نخواهید یافت.
4- دیدن برف گل آلود در خواب ، نشانه آن است که شخصیت و غرورتان را کسی مورد تحقیر قرار خواهد داد . با این حال شما باز خواهید کوشید با همین فرد ارتیاط برقرار کنید.
5- اگر خواب ببینید برفها آب می شوند ، نشانه آن است که دلهره شما مبدل به شادمانی می گردد.
6- اگر خواب ببینید از پشت پنجره به دانه های درشت برف نگاه می کنید ، نشانهآن است که در اثر فشار مالی با نامزد خود مشاجراتی خواهید داشت.
7- دیدن کوههای برف گرفته در خواب ، نشانه آن است که افکار و تمایلات شما هیچ پیشرفت ارزشمندی به ارمغان نمی آورد.
8- اگر خواب ببینید در منظره ای برفی ، خورشید می درخشد ، نشانه آن است که بدبختی و سیاه روزی پایان خواهد یافت ، و روزهای خوشی آغاز خواهد شد.
9- اگر دختری خواب ببیند بر برفها سورتمه سواری می کند ، نشانه آن است که برای پذیرفتن خواستگار خود با مخالفتهایی بسیار مواجه می شود.
10- اگر خواب ببینید با دیگران برف بازی می کنید ، علامت آن است که پیرامون موضوع شرم آوری داوری خواهید کرد . اگر قضاوت شما بر پایه درستی استوار نباشد ، یقیناً شکست خواهید خورد.
11- اگر خواب ببینید در ناحیه ای برف پوش راه خود را گم کرده اید ، علامت آن است که غم و اندوه به زندگی شما راه خواهد یافت.

در سرزمین رویاها آمده:

هوای برفی : دوران بسیار خوش در آینده
زمین پوشیده از برف : خوشبختی
برف کثیف : ناکامی و کسالت