کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی(ع) :
برشما باد به فهميدن، نه نقل كردن.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر برگ

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

درخواب دیدن برگ درخت بر درخت، خلق و خوی بیننده خواب بود، خاصه به هنگام وی. اگر بیند برگ سبز ار درخت فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که بیننده خواب را خلق و خوی خوش است و نیکو

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر کسی بیند از درخت برگ تازه فرا گرفت، دلیل که او را به قدر آن درم حاصل شود.

جابر مغربی می گوید:

برگ درختان میوه شیرین، دلیل است بر خلق نیکو و برگ درختان میوه ترش، دلیل بر خلق بد است. درختانی که بار نیاورند، دلیل بر درم و دینار است، معبران گفته اند: برگ درختانی که میوه دارند، دلیل بر درم و دینار کند.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی. برگ زینت درخت است و اخلاق خوب نیز زینت انسان. اگر دیدید درختی یا درختانی سرسبز و خرم دارید که برگ و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و محترم خواهید شد و به آبرومندی در جامعه شناخته می شوید.
اگر دیدید که در باغی برگ جمع می کنید نشان آنست که در تحصیل شرافت کوشش فراوان می کنید. جمع آوری برگ خشک تلاش بیهوده است. هم تلاش برای جمع مال هم کوشش در جهت تحصیل آبرو.

لوک اويتنهاو می گوید:

برگ
سبز : خوشبختی
خشک : غم

لیلا برایت می گوید:

دیدن برگ‏های تازه و سبز در خواب، بیانگر رسیدن به اهدافتان است. اگر در خواب ببینید که برگ درختان می‏ریزد. بیانگر ضرر مالی است.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن برگ در خواب ، علامت پیشرفت قابل ملاحظه ای در زندگی است.
2- دیدن برگهای خشک در خواب ، نشانهآن است که احساسات شوم و نومیدانه ، شما را در بر خواهد گرفت.
3- اگر دختری خواب برگهای خشک ببیند ، علامت آن است که در مسیر زندگی بی یار و تنها خواهد ماند . گاهی اوقات چنین خوابی به معنای مرگ دلالت دارد.
4- اگر دختری خواب برگهای سبز و تازه ببیند ، علامت آن است که ثروتمند خواهد شد و با مردی متمول ازدواج خواهد کرد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب ریزش برگها : یک بیماری خطرناک
یک تاج ازشاخ و برگ : احترام و خوشبختی
برگ درخت انجیر : مردم به شما حسودی می کنند.
برگ می پزید : پول
برگ پخته می خورید : نفاق در خانواده.
شاخ و برگهای سبز : زندگی برای شما سلامتی و خوشی درپیش دارد.
برگهای خشک : 1- بیماری و ناکامی 2- افراد بدجنس شما را تهدید می کنند.
برگ مو : شما به خشم می آئید.
برگهای زرد شده : شادی
یک درخت پربرگ : واقعه مهمی رخ خواهد داد که بسیار به نفع شما خواهد بود.
برگهای سبز می چیند : پول
گلها درمیان برگها : دو نفر با یکدیگر بسیار خوشبخت هستند.
برگهای پلاسیده : اراده شما در تصمیم گرفتن بسیار محکم است.
برگ می خورید : مشاجره
برگ ریزان پائیز : یک ناکامی در عشق
باد برگ درختان را می اندازد : یک زندگی خانوادگی نه زیاد شاد.
برگهای بسیار روی زمین : مشاجره با دوستان
برگهای شاخه ای که میوه ندارد : یک ازدواج خوشبخت
برگها زمین حیاط شما را پوشانده اند : به دلیل پشتکارتان درکار پاداش خوبی خواهید داشت.