کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول خدا (ص) :
فرزند آدم وقتي تن تو سالم است و خاطرت آسوده است و قوت يك روز خويش راداري ، جهانگر مباش.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بره

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بره به خواب بر چهار وجه است:
اول: فرزند،
دوم: مال حلال،
سوم: معیشت،
چهارم: غم و اندوه.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن بره مراد حاصل شود
دیدن بره مال و هدیه بود

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

بره درخواب، اگر نر یا ماده باشد، فرزند است. اگر بیند بره را فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که او را فرزندی آید. اگربیند بره را بکشت، دلیل که فرزند او بمیرد. اگر بیند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

دیدن بره در خواب خیر و منفعت است و نیکی و مال حلال به قدر بزرگی و کوچکی آن. اگربیند بره داشت او مال و غنیمت رسد به قدر آن. اگر بیند بره یا بزغاله را بکشت و آن را بخورد و نه از هر گوشت کشت، دلیل که او را مصیبتی رسد به سبب فرزند.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن برّه در خواب، بر پسری که مطیع پدر و مادرش باشد، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که گوشت برّه میخورد، دارایی کمی به دست می آورد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن بره در خواب خوب و بل که بسیار خوب است. معبران بره را در خواب خیر و برکت تعبیر کرده اند. آنچنان که برای دامپروران فصل زائیدن گوسفندان زمانی است که نتیجه زحمات خود را دریافت می دارند و سود می برند. برخی از معبران بره را در خواب فرزند تعبیر کرده اند. اگر کسی در خواب ببیند که صاحب بره ای شده برخوردی جالب و سودبخش در پیش خواهد داشت. اگر بیننده خواب ببیند که بره ای در آغوش دارد و آن بره متعلق به خودش می باشد به زودی صاحب فرزند می شود. اگر ازدواج نکرده باشد امتیاز خوبی پیش رو خواهد داشت. اگر بیننده خواب ببیند که بره ای را سر بریده و ذبح کرده زیانی به او می رسد یا یکی از نزدیکانش فوت می شود. خوردن گوشت بره غم خوردن است. داشتن بره های بسیار فراوانی نعمت است. به هر حال دیدن بره در خواب خوب است حتی تماشای گله ای که بره هایی در میان آنست.

لوک اويتنهاو می گوید:

داشتن یک بره : دلداری، تسلی
بره ای در حالت خواب و یا علف خوردن : افکار شعف آور
بره را روی دوش بردن : خوشبختی
بدنبال آن جستجو کردن : رضایت
بره ای در حال جست و خیز : از بچه های خود راضی بودن
کشتن بره : رحمت خدا
بره گمشده : همسر عابد

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید بره ها در چمنزاری سرسبز بازی می کنند ، علامت آن است که دوستانی صمیمی خواهید یافت و در کسب ثروت موفق خواهید شد . اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که از طریق فروش محصولات زراعی خود سودی کلان خواهد برد.
2- دیدن بره مرده در خواب ، نشانه اندوه و پریشانی است.
3- اگر خواب ببینید روی پشم سفید بره خونین است ، نشانه آن است که افرادی بیگناه از اعمال خلافکاران رنج خواهند برد.
4- اگر در خواب بره ای گم کنید ، علامت آن است که افرادی خودرأی به فرمان شما گردن می نهند ، شما باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید.
5- دیدن پوست بره در خواب ، علامت آن است که لذت و آسایش به زور از دیگران سلب خواهد شد.
6- اگر خواب ببینید بره ای را ذبح می کنند ، علامت آن است که با فدا کردن فراغت و آسایش خود عاقبت به سعادت دست می یابید.
7- خوردن گوشت با استخوان بره در خواب ، نشانه آن است که برای تأمین فرزندان دچار دردسر خواهید شد.
8- اگر خواب ببینید بره ها از پستان مادر خود شیر می مکند ، علامت آن است که صاحب فرزندی زیبا و دوست داشتنی خواهید شد و دوستانی با استعداد خواهید یافت.
9- اگر خواب ببینید گرگ بره ای را می درد ، علامت آن است که مردم بیگناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند کشید.
10- شنیدن صدای بع بع بره ها در خواب ، علامت آن است که از شما درخواست بخشش و چشم پوشی خواهد شد.
11- دیدن بره ها هنگام طوفان زمستانی و بارندگی در خواب ، علامت آن است که امید شما به بهبودی اوضاع و روزگاری بهتر به یأس مبدل خواهد شد.
12- اگر خواب ببینید صاحب بره ای سفید هستید ، نشانه آن است که در محیطی سودبخش و لذتبخش زندگی خواهید کرد.
13- اگر خواب ببینید بره ای را میان بازوان خود گرفته اید ، علامت آن است که برای رسیدن به شادمانی از خسارست رو برمی گردانید و خرجهایی فراوان می کنید بی آنکه از هدر رفتن پول خود کوچکترین تأسفی بخورید.
14- اگر خواب ببینید پشم بره ای را می چینید ، علامت آن است که شخصیتی سرد و پولدوست به دست خواهید آورد . با همه صداقت بی رحم خواهید بود.
15- اگر زنی خواب ببیند پوست بره ای را می کند و ناگهان در حین انجام این کار در می یابید که پوست فرزند خود را از گوشت جدا می کند ، نشانه آن است که در آینده با رفتار خود موجب پریشانی و اندوهگین شدن نزدیکان خواهد شد.

در سرزمین رویاها آمده:

بره در چمنزار : آسایش و راحتی خیال
بره میخرید : غافلگیر خواهید شد.
گوشت بره می خورید : اشک
بره می فروشید : خوشبختی
مالک تعدادی بره هستید : پول و تسلی خاطر
یک بره گمشده را پیدا می کنید : در یک محکمه یا معامله برد با شما خواهد بود.
بره ها را می کشید : به موانع دشوار خواهید رسید.
یک بره به کسی هدیه می کنید : عمر شما طولانی خواهد بود.
یک بره حمل می کنید : سرنوشت شما به خوشبختی می انجامد و از فداکاری دیگران برای راحتی شما لذت خواهید برد.
روز عید گوشت بره می خورید : یک رفاقت طولانی
یک گله بره در چراگاه : ترس بزرگی بر شما غلبه خواهد کرد.