کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
هشدار! هشدار! به خدا سوگند! خداوند چنان پرده پوشي كرده كه مي پنداري تو را بخشيده است!.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بند

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بند در خواب بر چهار وجه است:
اول: کفر.
دوم: نفاق.
سوم: بخل.
چهارم:دست برداشتن از گناه و معصیت.
هر که در خواب بیند در پای او بند است، اگر در نیکی بود، نیکی در وی پایدار باشد. اگر در بدی باشد همچنین.

معبران در مورد این خواب گویند:

غل در دست به خواب دیدن، پادشاه ظالم را کوتاه دستی بود از ظلم.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند که بند آهنین در پای داشت، دلیل که دین او به خلل بوده و اودعوی مسلمانی کند به دروغ و مردی بخیل است از او چیزی به کسی نرسد. بعضی از معبران گویند: چون مردی مصلح بر دست خود بند بیند، دلیل که از کارهای بد و ناساز بازماند و دست بدارد. اگر بند دست از چوب بیند، آن که گفتم کمتر و آسانتر بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر کسی در گردن خود بند از چوب بیند، دلیل که امانتی در گردن او بود و او امانت نمی گذارد. اگر بند چوبین برپای خود بیند، دلیل بود از اطاعت حق تعالی. اگر این کس در سفر بود، به سلامت بازآید. اگر دید بند گردنش از سیم بود، دلیل او را به سبب زن رنج و زحمت است. اگردید که بندش از زربود، رنج و زحمتش از جهت مال بود. اگر بیند بندش از مس است، دلیل که سبب رنج او از کسب و معیشت دنیا بود اگر بیند بند از پای او برداشتند، دلیل که از عمل پادشاه خلاصی یابد. اگر بر پای خود بند نهاده بیند، دلیل که او را با مردی منافق صحبت افتد. اگر پای خود را به رسن بسته بیند، دلیل که از کسی به وی منفعت رسد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

بند در خواب، نشانه ثابت قدم بودن در دین است و اگر کسی ببیند که در شهری او را به بند کشیدهاند، مقیم آن شهر میشود و اگر ببیند که در خانه به بند کشیده شده است، با زنی امتحان میشود. اگر کسی در خواب ببیند که همراه با فرد دیگری به بند کشیده شده است، گناه بزرگی مرتکب میشود یا ممکن است در خطر انتقام فرمانروا قرار بگیرد؛ زیرا خداوند می فرمایند:
«در آن روز گناهکاران را میبینی که در کنار هم به زنجیرها بسته شده اند». (سوره أبراهیم آیه 49)