کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسین علیه السلام :
كسي در قيامت در امان نيست مگر كسي كه در دنيا ترس از خدا در دل داشت.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بند (پای بند)

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پای بند در خواب بر سه وجه است:
اول: ثبات در دین.
دوم: زن خواستن.
سوم: از سفر بازآمدن.
هر که در خواب بیند در پای او بند است، اگر در نیکی بود، نیکی در وی پایدار باشد. اگر در بدی باشد همچنین.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر امیر بیند که بر پای خود بند آهنین داشت، دلیل که از ولایت خویش به سفر رود و در آن سفر بماند. اگر بیند در هر دو پایش بند نهاده بود، دلیل که ولایت یابد. اگر بیند چهار بند در پای داشت، دلیل است که چهار پسر یابد. اگر بیند بند از پای او برداشته اند، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر امیری بیند که پای او در بند و زنجیر بود، دلیل است که او را از ترسایان منفعت رسد. بعضی از معبران گویند: کار وی آسان شود اگر بیند بند او از سیمین است، دلیل است که زنی به نکاح خواهد یا به زنی عاشق گردد. اگر بیند بند او زرین است، دلیل که به سفر رود و یا بیمار شود. اگر بیند بند او آهنین بود، دلیل است که سفر دور کند.

جابر مغربی می گوید:

بند در خواب، ثبات دین است، به قول پیغمبر (ص) که فرمودند: دوست دارم پای بند را در خواب، و غل را دوست ندارم، زیرا که پای بند بندگی بود در دین.
اگر بیماری بیند که بر پای او بند است، دلیل که از زحمت خلاصی یابد. اگر پادشاه بیند بر پای او بند است، دلیل که پادشاهی بر وی پایدار بود.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بند بر پای خود نهاده دید، دلیل که ترسان و هراسان شود. اگر دید در پای او دو بند نهاده است و او در مسجد است، دلیل که او در دین ثابت بود، یا در نماز یا در غزا یا درکاری که در آن صلاح دین است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند در خواب که در پای خویش بند است و او را عزم سفر افتاد، دلیل که در آن سفر دیر بماند و در آنجا مقیم شود و هر چه که در پای بند قوی تر و محکم تر بیند، دلیل که اقامتش در آنجا بیشتر است. اگر بند فراخ بود بهتر باشد تا تنگ. اگر بیند بندش از مس است همین دلیل کند. اگر بندش از آهن بود، دلیل است بر آن چیزها که نخست یاد کرده شد. اگر بیند که بندش از رسن است، مقیم شدن از بهر دین بود. اگر بیند بند او چون چوب است، مقیم شدن از بهر فساد دین است.