کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام جواد(ع) :
سه چيز است كه هر كس آن را مراعات كند ، پشميان نگردد : 1 - اجتناب از عجله ، 2 - مشورت كردن ، 3 - و توكل بر خدا در هنگام تصميم گيري.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بنیاد نهادن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر کسی بیند که شهری بنا کرد، دلیل که جماعتی از مردمان را در پناه خود گیرد.
اگر بیند قلعه بنا کرد، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود.
اگر بیند کوشکی(قصر کوچکی) بنا کرد، دلیل که به کار دنیا مشغول شود.
اگر بیند سرائی (خانه ای) بنا کرد و در وی بنشست. دلیل که نفقه هاو خیرها و نعمتهای زیادی بیند
اگر بیند مسجدی را بنا کرد، دلیل که جمعی را به کار صالح جمع آورد
اگر بیند بنای مناره نهاد، دلیل که نام او به خیرات منتشر شود.
اگر بیند طرازی (زینتی وتزئینی)بناکرد، دلیل که زنی خواهد.
اگر ماده ای بناکرد، دلیل که در غم و رنج افتد.
اگر بیند باغی بناکرد، دلیل که زنی پارسا و توانگر بخواهد.
اگر بیند گورستانی بنا کرد، دلیل که به کار آخرت مشغول شود.
اگر بیند قبه ای (قنبد)بنا کرد، دلیل که قدر و منزلت جوید.
بدان که هر بنائی که بنهد و تمام نماید، دلیل که کار دنیا و دین او تمام شود. اگر بیند این بنا تمام نکرد، کارش ناتمام بماند.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند بنیاد نو نهاد، فایده بیند از خاص و عام به قدر آن که دیده بود. اگر بیند بنیادی درجای مجهول و نداند که از آن کیست، دلیل که ضایع بود در کار دین و دنیا. اگر بیند بنیاد را به زمین و ملک خود نهاد، دلیل که فایده و روزی حلال یابد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند بنیاد از خشت پخته و گچ نهاد، دلیل که مال او از حرام حاصل شود. اگر بیند بنائی از خشت خام برهوا نهاد، دلیل که همت او بلند شود درکار دین. اگر بیند بنای دیوار از خشت پخته نهاد و برآورد، دلیل که در امل و کارهای دنیا مغرور است. اگر بیننده خواب بنا کرده بود و مزد ستاند، دلیل که منفعت یابد. اگر بیند بنا را از خشت پخته برآورد، دلیل که منفعت یابد از پادشاه. اگر بیند بنا از خشت خام و گل برآورد، دلیل که منفعت از مردم عامه یابد.