کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن مجتبي (ع) :
از آن حضرت سؤال شد : زهد چيست ؟ فرمود : رغبت به تقوي و بي رغبتي به دنيا.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر به

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن به در خواب چون به وقت خود بود و به رنگ سبز بود، به تاویل فرزند است و چون به غیر وقت خود بیند و به رنگ زرد بود بیماری است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

به در خواب دیدن بیماری است. خواه که به وقت و خواه بی وقت بود. اگر به گونه زردتر است، بیماری صعب تر است.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دسته ای از معبران اصلا درباره به چیزی ننوشته اند. گوئی در منطقه ای که آن ها می زیسته اند به وجود نداشته و آن ها این میوه معطر و خوشبو را نمی شناختند تا در اطرافش تعابیری بنویسند. آن ها هم که درباره به نوشته اند چنان عقاید مختلفی ابراز داشته اند که خواننده نمی داند کدامین را به عنوان تعبیر درست و دقیق بپذیرد. از امام صادق علیه السلام نقل است که اگر به وقت و به فصل رسیدن یعنی پائیز دیده شود و سبز باشد فرزند است و در غیر فصل یعنی در فصول دیگر سال رنگش زرد باشد بیماری است. برخی از معبران نیز همین نظر را دارند ولی عده ای دیگر معتقدند که دیدن به در خواب چه به فصل باشد و چه غیر فصل نیکو است و دلیل بیماری نمی تواند باشد. در افسانه ها نقل است که آدم و حوا چون از بهشت خداوند رانده شدند و هر یک به گوشه ای از زمین خاکی فرود آمدند، جبرئیل حامی وحی و فرشته مقرب به هنگام خروج آدم از بهشت یک به او داد. به همین علت بر مبنای این افسانه می گویند دیدن به در خواب نشانی است از سرگردانی و پریشانی و شکست و ناکامی و دسته ای دیگر از معبران به علت رنگ به که زرد است آن را نشان بیماری و کسالت دانسته اند. اما به میوه ای است خوش طعم و معطر با مزه ای خوب که از آن اغذیه و مربا و شربت تهیه می کنند و دیدنش در خواب نیک است به هر حال که باشد چه سبز و چه زرد و چه پخته و چه خام و ناپخته.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب میوه : شما وارث ثروت بزرگی خواهید شد.
درخت به : خبرهای بسیار خوش
یک درخت به پراز شکوفه : لذت و شادی در انتظار شماست.
شما به می چینید : دشمنان به دنبال درگیری با شما هستند.
به می خورید : خوشبختی و سلامت
به می پزید : یک زن بدنام شما را عذاب خواهد داد.
مربای به درست می کنید : طلبکاران بدنبال شما هستند.
به های پوسیده : مشکلات بسیار در انتظار شماست.

بدان که استادان این فن در تاویل به در خواب دیدن، خلاف است. بعضی گویند: مهتری و بزرگی یابد و از آن خیر و منفعت بیند و ثنای نیکو شنود، و بعضی گویند که فرزند باشد و بعضی گویند بیماری است. و آن که حکم بیماری کرد، چنین گویدکه: آن چون به گونه زرد است، دلیل بر بیماری کند و آن که گفت سفری دراز است، با رنج ت بدان معنی که گفت جبرئیل آدم را، در وقت بیرون آمدن از بهشت به وی داد و حکم به سفر دراز با غم و اندوه ورنج، از این رو است که سفر آدم از بهشت به دنیا بود، با معنی که گفتند: چون آدم (ع) بدنیا آمد، از خوردن آن به. منی زیاد شد، لاجرم از وی چندین فرزندان بوجود آمدند و آنان که گفتند از مهتری بزرگ منفعت بیند یا ثنای نیکو، بدان معنی گفتند که دهنده آن جبرئیل (ع) است و ستاننده آن آدم و بوی خوش آن ثنای نیکو است و چنان دانید که هر خوابی که استادان تعبیر آن کرده اند، از گزاف نگفته اند.