کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
به راستي كه بد اخلاقي ايمان را تباه مي كند همچنانكه سركه عسل را فاسد مي كند .

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بیابان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بیابان در خواب بر چهار وجه است:
اول: روزی و قسمت.
دوم: حیرت و سرگشتی.
سوم: عناد و رنج.
چهارم: بیم و خطر و هلاک، مگر از وی زود بیرون آید.
در مورد رویای بیابان جنانجه زود از آن خارج شد، تعبیر جندان ناخوشایند نیست.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن. اگر بیند در بیابان ها تنها بود، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد. اگر بیند با گروهی در بیابان می گشت، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند که از بیابان بیرون آمد، دلیل که از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند در بیابان شد، دلیل که غمگین و مستمند گردد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد.معبران نوشته اند که بیابان قسمت و روزی است. بیابان در خواب های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید ، نشانه قحطی و زیان و از کف دادن دارایی است.
2- اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست ، علامت آن است که اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می گیرد.

در سرزمین رویاها آمده:

شما در بیابان سفر می کنید : غم و خجالت به همراه شما سفر می کند.
در یک طوفان شن از بیابان عبور می کنید : برای یکی از نقشه های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد.
در هوای بد از یک بیابان عبور می کنید : دوستان به شما خیانت می کنند.
به اتفاق اشخاص دیگر در بیابان هستید : هماهنگی دربین دوستان
دیگران در بیابان سفر میکنند :گرفتاری و دردسر
خواب یک بیابان برهوت و بدون آبادی :یک جشن در خانه شما برپا خواهد شد.
2- دوستان قدیمی را حفظ کنید.
یک قطعه زمین خشک و بایر : از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید.
یک بیابان که فقط حیوانات وحشی در آن زندگی میکنند : یک کار سخت در انتظار شماست.