کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام باقر (ع) :
هر مؤمني محافظت برنمازش نمايد، و او را در وقتش به جا آورد، از انسانهاي غافل شمرده نمي شود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بیشه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بیشه در خواب بر چهار وجه است:
اول: زن بیابانی،
دوم: کنیزک،
سوم: منفعت،
چهارم: غم و اندوه.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

بیشه درختان درخواب، زنی بود بیابانی. اگر دید که در بیشه شد و آن بیشه سبز است و درختان میوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همی خورد، دلیل که زنی خواهد که اصل او بیابانی است، یا کنیزکی خَرَد که در بیابان او پرورده باشند، و از آن زن او را خیر و منفعت رسد. اگر آن بیشه را خالی از آن ها دید، دلیل بر شر و مضرت کند. اگر بیند در آن بیشه به جای درختان، خار بوده، از آن خارها او را گزند رسید، دلیل که او را غم و اندوه به جهت زنان رسد.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که در بیشه‏ای پنهان شده‏اید، به این معنا است که خطری شما را تهدید می‏کند، اگر در خواب شخصی را ببینید که خود را در بیشه‏ای پنهان کرده، به این معنا است که نقشه‏هایش آشکار می‏گردد. اگر در خواب مشاهده کنید که بیشه‏ای سوخته است، به این معنا است که اتفاقات ناگواری شما را تهدید می‏کند.

در سرزمین رویاها آمده:

از یک بیشه گذر می کنید : یک تغییر دلپذیر
خود را در بیشه پنهان می کنید : خطر بسیار بزرگ
دیگران خود را در بیشه پنهان می کنند : عشق شما توام با دلتنگی و نارضایتست.
درختان یا بوته های بیشه را می برید : یک راز باعث مخفی شدن یک خطر بزرگ شده.