کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
همانا آزار رساندن به پدر و مادر و نا اميدي از رحمت خداوند و ايمني از مكر خداوند از گناهان كبيره است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بیماری

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر کسی بیند که بیمار است و از علت بیماری می نالید، دلیل که از غم ایمن شود.
اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است.
اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد. اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، امااگر بیند که با مردمان مجالست می کرد و سخن می گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد. و معبران گفته اند که بیماری در خواب، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قِبَل سلطان یا از قِبَل عیال بدو رسد.

جابر مغربی می گوید:

بیماری های گوناگون در خواب، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنتها.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد. اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که اگر کسی ببیند در خواب بیمار است و می نالد از غم فراغت میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که بیمار و برهنه است می میرد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

بیماری در خواب، به نفاق یا نقصان در دین تعبیر میشود.

لوک اويتنهاو می گوید:

بیماری : کسب ثروت از راههای کثیف
پشت سر گذاشتن بیماری : سلامتی کامل

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن افراد بیمار در خواب ، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست.
2- اگر خواب ببینید بیمار شده اید ، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید.
3- اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است ، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت.
4- اگر خواب ببینید به بیماری واگیردار مبتلا شده اید ، علامت آن است که وظایف ناخوشایند ، قوای روحی شما را تحلیل می برد

در سرزمین رویاها آمده:

شما بیمار هستید : ناکامی در عشق
بچه ها بیمار هستند : خوشبختی و تسلی خاطر
بستگان بیمار هستند : بدبختی
دشمنان بیمار هستند : یک وسوسه بزرگ که برای شما ابداً خوشایند نخواهد بود.
از بیماران عیادت می کنید : هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید.
یک زن خواب ببیند که نزد یک بیمار است : او ناامید است.
نامزد یا دوستتان بیمار است : ازیک خوشی صرفنظر می کنید.
اشخاص دیگر بیمار هستند : یک نفر که شما او را می شناسید به زندان می رود.
تعدادی بیمار در بیمارستان : شادی و منفعت مالی
شما بیماری مغز دارید : شانس زیاد شما را لوس میکند.
بیماری معده دارید : ولخرجی نکنید
شما یک بیماری غیرقابل تشخیص دارید : فراوانی مادیات