کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
صبر كليد رسيدن است و كاميابي سرانجام كسي كه صبر مي‌كند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ب » تعبیر بیماری

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر کسی بیند که بیمار است و از علت بیماری می نالید، دلیل که از غم ایمن شود.
اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است.
اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد. اگر بینداز بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، امااگر بیند که با مردمان مجالست می کرد و سخن می گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد. و معبران گفته اند که بیماری در خواب، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قِبَل سلطان یا از قِبَل عیال بدو رسد.

جابر مغربی می گوید:

بیماری های گوناگون در خواب، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنتها.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد. اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج می بیند. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که اگر کسی ببیند در خواب بیمار است و می نالد از غم فراغت میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که بیمار و برهنه است می میرد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

بیماری در خواب، به نفاق یا نقصان در دین تعبیر میشود.

لوک اويتنهاو می گوید:

بیماری : کسب ثروت از راههای کثیف
پشت سر گذاشتن بیماری : سلامتی کامل

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن افراد بیمار در خواب ، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست.
2- اگر خواب ببینید بیمار شده اید ، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید.
3- اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است ، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت.
4- اگر خواب ببینید به بیماری واگیردار مبتلا شده اید ، علامت آن است که وظایف ناخوشایند ، قوای روحی شما را تحلیل می برد

در سرزمین رویاها آمده:

شما بیمار هستید : ناکامی در عشق
بچه ها بیمار هستند : خوشبختی و تسلی خاطر
بستگان بیمار هستند : بدبختی
دشمنان بیمار هستند : یک وسوسه بزرگ که برای شما ابداً خوشایند نخواهد بود.
از بیماران عیادت می کنید : هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید.
یک زن خواب ببیند که نزد یک بیمار است : او ناامید است.
نامزد یا دوستتان بیمار است : ازیک خوشی صرفنظر می کنید.
اشخاص دیگر بیمار هستند : یک نفر که شما او را می شناسید به زندان می رود.
تعدادی بیمار در بیمارستان : شادی و منفعت مالی
شما بیماری مغز دارید : شانس زیاد شما را لوس میکند.
بیماری معده دارید : ولخرجی نکنید
شما یک بیماری غیرقابل تشخیص دارید : فراوانی مادیات