کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
ريشه هاي كفر سه چيز است:حرص و بزرگ منشي نمودن و حسد ورزيدن.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف پ » تعبیر پر

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی به خواب دید او را پرها است چون پر مرغ، دلیل که او را مهتری و بزرگی است به قدر پرها و بعضی از معبران گویند: پر دیدن به خواب ، قوت پناه است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر دید پرها داشت و می پرید، دلیل است که به سفر رود و کارش نیکو شود. اگر بیند با خود پر مرغ داشت، دلیل است که به قدر آن وی را خیر و منفعت حاصل شود. اگر بیند پرهای او بیفتاد، دلیل که از بزرگی و جاه بیفتد مالش نقصان گردد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

پر در خوابهای ما آبروست و امکانات مالی. دیدن پر در خواب بد نیست و چنانچه در خواب دیدید که پر دارید به رفاه دست و پا گیر می رسید. منظور پری است که در بالش می ریزیم مثل پر قو یا پر مرغ و چنانچه ببینید که مقداری پر جمع آوری کرده اید و پرها را جایی انباشته اید خواب شما می گوید که به رفاه و نعمت می رسید ولی این رفاه دست و پا گیر است همان طور که پر وقتی به لباس و موی سر و دست و صورتتان بچسبد جدا کردن پرها از لای مو و لباس مشکل می شود و وقت می گیرد. اگر در خواب احساس کنید که پر داشته اید و پرهای شما ریخته یا در حال ریختن است نگران آن باشید که به شما زیان مالی وارد آید و یا به حیثیت و آبروی شما لطمه بزنند. اگر دیدید که بال دارید خواب شما می گوید که امکانات شما فزونی می یابد و کارهایی را که نمی توانستید بکنید قادر خواهید شد که انجام دهید. اگر در خواب ببینید که بال دارید و اینجا و آنجا پرواز می کنید خواب شما می گوید که به سفر می روید. اگر دیدید که مثل مرغ بال درآورده اید نشان آنست که به بزرگی می رسید. البته در حد شغل و سمتی که دارید. به هر حال دیدن پر در خواب خوب است بخصوص اگر سفید باشد و این چنین پری گویای امکانات و آبروی بیننده خواب است.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن پر در خواب، بر دستیابی به پول و ثروت یا جاه و مقام دلالت دارد.

لوک اويتنهاو می گوید:

پر : افتخار ؛ پیروزی
پر سیاه : عزاداری
پر بر تن کردن : سفری بزرگ
پر سفید : شما آبروی خود را خواهید خرید

لیلا برایت می گوید:

دیدن پرهای سفید در خواب، بیانگر آن است که فکرهای بیهوده در سر دارید. دیدن پرهای سیاه در خواب، نشانه‏ی غم و اندوه است. اگر در خواب ببینید که از پر برای تزیین استفاده می‏کنید، نشانه‏ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید پر هایی که گرداگرد شما پراکنده اند بر زمین می نشینند ، نشانه آن است که سنگینی مسئولیتهای زندگی را به تنهایی بر شانه خود حمل می کنید.
2- دیدن پرهای عقاب در خواب ، نشانه آن است که آرزوهای شما برآورده خواهد شد.
3- دیدن پر جوجه ها در خواب ، علامت تحمل آزار و اذیتهای اندک است.
4- اگر خواب ببینید پر اردک یا غاز می خرید یا می فروشید ، نشانه موفقیت و خوشبختی است.
5- دیدن پرهای سیاه در خواب ، نشانه نومیدی در روابط دوستانه است.
6- اگر زنی در خواب پر شتر مرغ یا پرهای تزئینی دیگری ببیند ، علامت آن است که در کارهای اجتماعی پیشرفت می کند . اما دیگران روش او را برای پیشرفت در کارهای اجتماعی نمی توانند به کار گیرند.
7- اگر فردی که به ادبیات علاقمند است خواب پر ببیند ، علامت آن است که دوره ای از زندگی اش با موفقیت همراه خواهد بود.
8- اگر دختری خواب ببیند کلاهی که بر سر گذاشته به پری مزین شده است ، نشانه آن است که توفیق و اقبال او در زندگی ، به جذابیتهایش بستگی خواهد داشت.
پرسفید : شانس فراوان
پر سیاه : شانس خیلی کم
پر قرمز : کارهای شما به نتیجه خواهند رسید.
پر قهوه ای : موفقیت .
پر خاکستری : ثروت
پر آبی روشن : خواسته هایتان را برآورده خواهید کرد.
پر حنایی رنگ : یک سفر در پیش دارید.
دیگران روی کلاهشان پر دارند : به نتیجه رسیدن امیدهای شما.
شما پرها را جمع می کنید : زندگی شما پراز شادی خواهد شد.
یک مشت پر حمل می کنید : مردم به شما احترام فراوان خواهند گذاشت.