کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن مجتبي (ع) :
از آن حضرت سؤال شد : زهد چيست ؟ فرمود : رغبت به تقوي و بي رغبتي به دنيا.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف پ » تعبیر پرچم

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن علم به خواب بر چهار وجه است:
اول:ریاست و مهتری.
دوم: سفر.
سوم: جاه ومقام و بزرگی.
چهارم: نیکی احوال (خوبی وضع و حال).

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

علم به خواب، دلیل سفر است. اگر بیند پادشاه علمی به وی داد، دلیل جاه و بزرگی بود. خاصه علم را سفید یا سبز بیند.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند علمی سفید و بزرگ داشت، دلیل که با توانگری صحبت دارد و از وی منفعت یابد. اگر بیند علمی سیاه داشت، دلیل که قاضی یا خطیب گردد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

پرچم در خواب،بر مردی عالم یا زاهد یا ثروتمندی سخاوتمند دلالت دارد که مردم از او تبعیت میکنند. پرچم قرمز نشانه جنگ، پرچم زرد نشانه درد و بلا، پرچم سبز نشانه سفری پرخیر و برکت، پرچم سفید نشانه بارش باران و پرچم سیاه نشانه گِرانی، خشکسالی و گرسنگی است. اگر کسی در انجام عملی مردّد باشد و در خواب، پرچم یا مشعلی را ببیند، نشانه آن است که هدایت مییابد و راه خود را پیدا میکند. دیدن پرچم در خواب برای زن، به شوهر تعبیر میشود.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب پرچم کشور خودتان را ببینید، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. علامت دادن با پرچم در خواب، به این معنا است که موضوعی آبروی شما را تهدید می‏کند.
شما یک پرچم حمل می کنید : احترام و شخصیت شما بالاتر می رود.
یک پرچم افراشته : از بدشانسی نجات پیدا میکنید و بر رقیبان پیروز می شوید.
پرچم سفید : موفقیت در کارها
پرچم سرمه ای : دیگران باعث خوشبختی شما خواهند شد.
پرچم آبی : موفقیت و پیشرفت
پرچم زرد : تغییرات مهم درکارها و معاملات .
پرچم قرمز : مشاجره و نزاع
پرچم سبز : شانس در عشق
پرچم سیاه : بدشانسی به دنبال شما می آید.
پرچم قهوه ای : یک رفاقت پر ارزش
پرچم طلائی : معامله یا قرارداد با افرادی که خیلی دور از شما قرار دارند.

لیلا برایت می گوید:

برافراشته کردن پرچم در خواب،نشانه‏ی غم و اندوه است. اگر خواب ببینید پرچم را پایین می‏آورید، نشانه آن است که پی به اشتباهات خود خواهید برد. دیدن پرچم سیاه در خواب، نشانه‏ی توطئه‏ی دشمنان است.

علم به خواب دیدن، دلیل بر مردی دانا بود یا امامی یا زاهدی یا توانگری یا سخی. اگر بیند که علم داشت، دلیل که از این مردم که تقریر کردیم منفعت یابد. اگر بیند که علم بیفتاد و ضایع شد، تاویلش به خلاف این است.