کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن عسگری علیه السلام :
كوشنده ترين مردم كسي است كه گناهان را رها سازد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف پ » تعبیر پرده

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن پرده دزدیدن زیادتی دولت باشد

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

هر که پرده در خواب دید بر در آویخته، اگر تنگ است و اگر ستبر، غم و اندوه است و ترس و بیم در کارها. اگر پرده بر در سرائی بزرگ بیند، یا بر در مسجد یا در میان بازار غم و اندوه بود و ترس عظیم.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند پرده ضایع شد، دلیل که خداوندش از غم و اندوه فرج یابد و از ترس و بیم ایمن شود و چون پرده بیند و معروف نبود، غم و اندوه صعب تر است، اگر معروف بود آسانتر است.

جابر مغربی می گوید:

پرده نو پادشاه رانیکو است و رعیت را بد بود و پرده کهنه به همه حال نیکو نباشد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی تواند بد باشد زیرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عیوب باشد. دیدن پرده کهنه در هر وضعی خوب نیست و غم و اندوه را خبر می دهد. پرده نو نیز غم و اندوه است با این تفاوت که بزرگ نیست و می توانید با آن مبارزه کنید و از دل برانید. اگر پرده را در اماکن عمومی مشاهده کنیم، مثلا در خواب ببینیم که در خیابان پرده آوریخته اند خواب شما از یک ناراحتی عمومی خبر می دهد. حادثه ای که همه مردم را ناراحت و اندوهگین می کند. اگر بیننده خواب ببیند که پرده اش سوخت یا پاره شد گویای آنست که در روزهای آینده از غم و رنج رهایی می یابید. کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه که پرده را کنار می زنیم. پرده آوریختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است. اگر پرده را در خانه خودتان می آویزید برای خود دردسر درست می کنید و چنانچه پرده را در خانه دیگری نصب می نمایید برای دیگران ناراحتی به وجود می آورید.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

ممکن است پرده در خواب، به دوست یا همسری که اسرار را نزد خود نگه میدارد، تعبیر شود. ممکن است پرده، بر پنهان کاری دلالت داشته باشد و بالا رفتن آن به افشای راز و آبروریزی تعبیر شود. پرده بر دورویی نیز، دلالت دارد.

مولف می گوید:

دوختن پرده در خواب دلیل بر غم واندوه است وهرکه پرده می دوزد گرفتار غم واندوه می شود.خواه در خواب کسی که پرده می دوزد خود خواببین نباشد
اگر کسی در مغازه پرده بدوزد وشغلش آن نباشد ورشکست خواهد شد

آنلی بیتون می گوید:

1. مشاهده‏ی پرده در خواب ، بیانگر آن است که با افراد خودخواهی ملاقات می‏کنید.
2. اگر در خواب پرده‏های کثیف و پاره را دیدید، بیانگر اختلاف و مشاجره است.
3. مشاهده‏ی پرده‏های پر نقش و نگار در خواب، به این معنا است که در زندگی به مادیات می‏پردازید.
4.اگر دختری در خواب مشاهده کند که پرده‏ی اتاقش پر نقش و نگار و زیبا است، به این معنا است که همسری ثروتمند پیدا خواهد کرد.
5. دیدن پرده در خواب ، نشانه دیدار کنندگانی است که شما را ناراحت و نگران می کنند.
6. دیدن پرده های کثیف در خواب ، دلالت بر دعواهایی ننگین و شرم آور دارد.