کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام هادی(ع) :
فروتني در آن است كه با مردم چنان كني كه دوست داري با تو چنان باشند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف پ » تعبیر پرنده

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد، دلیل که حاجت او روا شود. اگر بیند پرید، دلیل که بعضی از مال او برود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در جای خود توضیح داده می شود. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند. اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است. اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورید همان طور که در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد. کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگر گونی هائی به وجود می آورد. اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مراد می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید. کشتن پرنده نیز خوب نیست. در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است. اگر ببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفت عشقی را از دست می دهید. گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن پرنده در خواب، بر زن زیباروی دلالت دارد. همچنین دیدن پرنده در خواب به سربلندی، شکوهمندی و زینت، و برای بازرگان به سود و منفعت تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که پرندهای از آسمان پایین آمد و جلوی او بر زمین نشست یا افتاد، به مژدهای بسیار خوش تعبیر میشود.

لوک اويتنهاو می گوید:

پرنده : ملاقاتی خوشایند
پرنده در حال پرواز : خبرهای خوش
بدام انداختن پرنده : غم و غصه
تخم پرندگان : ارث
پرندگان در قفس : خبر رسیدن از سوی فرزندان
نشسته : سوگ
دردست داشتن : شانس بزرگ
دانه دادن به آنها : داشتن یک همراه شادمان
پرندگان آبی –دریایی- : غم
پرندگان گذرا : آرزوهایی که بر آورده خواهند شد
پرنده کاکلی پیشرفت سریع السیر ، عشق متقابل

لیلا برایت می گوید:

دیدن پرندگان در خواب، نشانه‏ی موفقیت در انجام کارها است. اگر پرنده‏ای را ببینید که بر روی تخم خود نشسته، به این معنا است که به اهدافتان می‏رسید.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن پرندگان با بالهای زیبا در خواب ، نشانه خوشبختی است.
2- اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند ، نشانه آن است که بزودی همسری دلخواه و ثروتمند خواهد یافت .
3- اگر درخواب پرندگانی با بالهایی ریخته و خاموش ببینید ، نشانه رفتار ظالمانه اغنیا با مردم فقیر است.
4- دیدن پرنده ای زخمی در خواب ، نشانه آن است که برای فرزند گمراه خود تأسف خواهید خورد.
5- دیدن پرندگان در حال پرواز ، نشانه خوشبختی و پایان وضع نامطلوب زندگی.
6- گرفتن پرندگان در خواب ، نشانه رسیدن به خواسته هاست.
7- اگر کشاورزی خواب ببیند پرندگان را با تفنگ شکار می کند ، نشانه محصول کم و اوضاع نابسامان است.
خواب پرنده :مراقب رقیب باشید.
پرنده هائی که خوابیده اند : به شما خبرهای نادرست می دهند.
پرنده ها را می کشید : ناکامی بزرگ
پرنده ها در لانه هایشان : خوشبختی در خانواده
پرنده ها در حال جدال : تغییرات مهم شغلی
تعداد بسیاری پرنده : یک گردهمائی بزرگ در خانواده و برد در یک مرافعه
پرندگان شب : شادی طولانی
پرندگان وحشی : مورد آزار دیگران قرار خواهید گرفت
پرندگان دریائی : ناکامی در کارها
پرندگان حلال گوشت : یک شراکت تشکیل میدهید.
پرندگان را در قفس می اندازید : نتایج پوچ در کارها
صدای پرندگان را می شنوید : شادی بزرگ در انتظار شماست.
پرندگان را در حال آواز می شنوید : یک هدیه پرارزش دریافت خواهید کرد.
صدای یک پرنده شما را به وحشت می اندازد : برای مجردها علامت ازدواج است.
یک زن متاهل خواب پرندگانی با پرهای رنگی ببیند :
شوهر او مرد با شرف و فروتنی است.
یک زن مجرد خواب پرندگان رنگی را ببیند : او با مرد پولداری ازدواج می کند.
یک دختر جوان خواب پرندگان زیبا ببیند : او بزودی نامزد خواهد کرد.
ثروتمندان خواب پرندگان را ببینند : شانس در کارها به چرخش در می آید.