کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
قلب شخص نادان در زبان اوست و زبان شخص خردمند در قلب اوست

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف پ » تعبیر پرواز کردن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

پریدن در خواب بر پنج وجه است:
اول: سفر.
دوم: حج.
سوم: بزرگی.
چهارم: تغییر حال.
پنجم: بیماری و مرگ

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند چون مرغ از جائی به جائی می پرید، دلیل که به سفر رود و به قدر بلندی و پریدن وی از زمین بلندی و شرف یابد. اگر بیند راست به آسمان می رفت، دلیل که او مضرت رسد. اگر بیند چندان پرواز کرد در هوا که به آسمان رسید و در آسمان ناپدید شد و زمین نیامد، دلیل که زود از دنیا رحلت کند.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند از جانب قبله بپرید و باز به جای خویش آمد، دلیل که از سفر زود بازآید، بامنفعت بسیار، خاصه چون بیند که پرها دارد. اگر بیند بی پر همی پرید،دلیل که ازحال خود بگردد. اگر بیند از بام خویش به بامی دیگر می پرید، دلیل که زن طلاق دهد و زنی دیگر خواهد یا کنیزکی خرد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر دید به آسمان بپرید، دلیل که حج کند. اگر دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید، دلیل که اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند. اگر بیند پرها داشت، لیکن به خلاف پر مرغان، دلیل که بیمار شود و به نزدیک هلاک رسد و عاقبت شفا یابد. اگر دید از جائی به جائی پرواز نمود، دلیل که سفر نماید.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

پرواز در خواب نیکو است مگر این که مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می کند. پریدن بیشتر سفرکردن تعبیر شده یا زن گرفتن. اما اگر دیدید که پرواز می کنید و از جایی برمی خیزید و به آرامی جای دیگر فرود می آیید تحول و دگر گونی در زندگی شما به وجود می آید که دل خواه است. اگر جای سبز و خرمی فرو آمدید از این تحول و دگر گونی سود می برید. پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم یا سفری است که خستگی و رنج دارد و و سود ندارد. گاه در خواب می بینید که پرواز می کنید اما می خواهید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری برسانید و هر چه تلاش می کنید نمی توانید. این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده دچار مشکل و سختی می شوید و یا اصلا نمی رسید. مجلسی نوشته اگر کسی ببیند که حین پرواز به زمین می افتد زن خود را طلاق می دهد و زنی دیگر می گیرد اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است و گویای این واقعیت که برای ایجاد تحول با ناکامی رو به رو می شوبد. مجموعا دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید می دهد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

پرواز کردن در خواب، بر سفر کردن دلالت دارد و اگر کسی ببیند که در میان زمین و آسمان پرواز میکند، نشانه ی این است که آمال و آرزوهای بسیار دارد.

لوک اويتنهاو می گوید:

پرواز کردن : در آسمان ها : تجربیاتی شیرین
داشتن بال : خوشبختی

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که بال و پر دارید و پرواز می‏کنید، بیانگر گرفتاری و دردسر است. پرواز با هواپیما در خواب، نشانه‏ی ناامیدی و یأس است. پرواز با بالن در خواب، نشانه‏ی آن است که به یکی از اهدافتان می‏رسید. اگر در خواب ببینید که هنگام پرواز سقوط می‏کنید، یعنی روزهای سختی پیش رو دارید.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید در اوج آسمان پرواز می کنید . نشانه آن است که در امر ازدواج با بدبختهایی روبرو می شوید.
2- اگر خواب ببینید نزدیک به زمین پرواز می کنید ، نشانه آن است که از بیماری و پریشانی نجات خواهید یافت.
3- اگر خواب ببینید بر فراز آبی گل آلود پرواز می کنید ، علامت آن است که دشمنان به دنبال فرصتی مناسبند تا شما را بدام بیندازند ، باید مراقب اطراف خود باشید.
4- اگر خواب ببینید بر فراز مکانهایی مخروبه پرواز می کنید ، علامت آن است که در محیطهای مأیوس کننده با بدبختی زندگی خواهید کرد.
5- اگر خواب ببینید در حین پرواز درختان و گیاهان سبز را تماشا می کنید ، علامت آن است که بعد از تحمل ناراحتی و سختی در مدتی کوتاه ، خوشبختی شما را در آغوش می گیرد.
6- اگر خواب ببینید در حین پرواز به خورشید نگاه می کنید ، علامت آن است که بیهوده نگران هستید ، زیرا در کارها به توفیق می رسید.
7- اگر خواب ببینید از کنار ماه و سیارات دیگر پرواز می کنید ، دلالت بر قحطی و جنگ دارد.
8- اگر خواب ببینید با بالهایی سیاه پرواز می کنید ، نشانه نومیدی است . اگر در حین پرواز سقوط کنید ، علامت آن است که در زندگی فردی منحط و پست می شوید . اگر در حین پرواز از خواب بیدار شوید ، علامت آن است که دیگر بار مقام و منزلت خود را بدست می آورید.
9- اگر مردی خواب ببیند با بالهای سفید بر فراز شاخ و برگ سبز درختان پرواز می کند ، نشانه آن است که در کارها پیشرفت می کند و به آرزوهای خود دست می یابد و همچنین در امر ازدواج سعادتمند و خوشبخت خواهد شد . اگر شاخ و برگ درختان خشکیده باشد ، علامت آن است که برای رسیدن به آرزوهای خود باید مبارزه کند . در کارها پیشرفتی ناچیز خواهد کرد.
10- اگر دختری خواب ببیند از شهری به شهر دیگر پرواز می کند ، و سرانجام بر نوک کلیسایی فرود می آید ، نشانه آن است که خواستاران دروغی بسیار خواهد داشت که با آنها مخالفت می کند . شاید مدتی بیمار شود.
11- اگر دختری خواب ببیند در حینی که پرواز می کند به او تیراندازی می شود ، نشانه آن است که دشمنان می کوشند که مانع پیشرفت او برای رسیدن به درجات بالاتر بشوند.
خواب ببینید که پرواز می کنید : یک کار جالب و خبرهای خوش در انتظار شماست.
در ارتفاع بلند پرواز می کنید : شانس بزرگ
در ارتفاع کم پرواز می کنید : مصیبت در انتظار شماست.
با هواپیما پرواز می کنید : فکرها و نقشه هائی که موجب منفعت بزرگی برای شما می شود.
دیگران پرواز می کنند : مراقب خیانتکاران باشید.