کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسین علیه السلام :
آن كه در كاري كه نافرماني خداست بكوشد اميدش را از دست مي دهد و نگرانيها به او رو مي آورد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف آ » تعبیر آب بینی

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

آب بینی، دلیل بر فرزند کند.
اگر بیند آب از بینی او همی آمد، دلیل کند که وی را فرزند آید و اگر بیند که از بینی او خل بیرون آمد همین دلیل کند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که از بینی او آب همی فرود آید، دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختی و غم بدهد. اگر بیمار بود، شفا یابد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

آب بینی در خواب فرزند بود، لیکن
اگر بیند که آب بینی بر اندام وی افتاد، دلیل کند که وی را پسر آید.
اگر بیند که بر زمین افتاد، دلیل کند که دختر آید.
اگر بیند که آب بینی بر زن خویش افتاد، دلیل کند که زن او آبستن گردد، ولیکن فرزند را بیفکند
اگر بیند که زن بر وی آب بینی افکند، دلیل کند که او را پسری آید.
اگر بیند که آب بینی در سرای همسایه افکند، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند،
اگر بیند که آب بینی خود را در بستر مردی افکند، همین دلیل کند.
اگر بیند که آب بینی خود را همی خورد، دلیل کند که او را فرزند شود.
اگر بیند که آب بینی او سیاه و تیره بود، دلیل کند که فرزند او را اندوه و مصیبت رسد
اگر بیند که آب بینی او زرد بود، دلیل کند که فرزندش بیمار گردد.