کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
نيازمندي كه به تو رو آورده فرستاده ي خداست ، كسي كه از ياري او دريغ كند ، از خدا دريغ كرده ، و آن كسي كه به او بخشش كند ، به خدا بخشيده است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف پ » تعبیر پستچی

لیلا برایت می گوید:

دیدن پستچی در خواب، نشانه‏ی شادی و خوشحالی است. اگر خواب ببینید که با یک پستچی برخورد می‏کنید، بیانگر شنیدن اخبار مهم و شادی بخش است.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید پستچی نامه هایی به شما می دهد ، نشانه آن است که به زودی اخباری شادی بخش خواهید شنید.
2- شنیدن صدای سوت پسیتچی در خواب ، علامت مهمان ناخوانده است.
3- اگر خواب ببینید پستچی ب آنکه نامه ای به شما بدهد از کنار خانه تان می گذرد ، نشانه آن است که دچار اندوه و نومیدی خواهید شد.
4- اگر خواب ببینید به پستچی نامه ای می دهید تا برایتان پست کند ، نشانه آن است که در اثر حسادت به دیگران رنج خواهید برد.
5- گفتگو با پستچی در خواب ، علامت آن است که وارد ماجراهای رسوایی آور می شوید.
پستچی نامه ها را می آورد : خبرهای ناراحت کننده
شما صدای سوت زدن یک پستچی را می شنوید : یک ملاقاتی غیره منتظره
یک پستچی مخصوص نامه های شما را می آورد : شانس و شادی
پستچی نامه های شما را در صندوق می اندازد : علامت نابودی مخالفان.
یک نامه را به پستچی می دهید : حسادت شما را رنج می دهد.