کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام هادی(ع) :
فروتني در آن است كه با مردم چنان كني كه دوست داري با تو چنان باشند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف پ » تعبیر پل

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

پل در خواب بر چهار وجه است:
اول: مردی است که همه مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند.
دوم: پادشاه.
سوم: نیکوئی و کامرانی یافتن.
چهارم: مال بسیار حاصل کردن.
اگر بیند پل بیفتاد و خراب شد، دلیل است بر تباهی حال پادشاه و نقصان ملک او.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

پل در خواب پادشاه است یا مردی بزرگ، که مردمان به سبب او به مراد برسند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

پل در خواب تاویلش نیکو باشد. اگر دید از پل گذشت، دلیل که از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بیند. اگر دید بنائی بر پل می نهاد و عمارت می کرد، دلیل که ولایت و شاهی یابد و مال بسیار او را جمع شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن پل در خواب، به هر چیزی که باعث نجات انسان از درماندگی در دنیا و عذاب جهنم شود، تعبیر میگردد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ویران نباشد. هر چه پل بزرگتر و محکم تر باشد بهتر است به خواب بیننده اعتماد و اطمینان بیشتری می دهد در بیداری پل جاده یا راهی است که بر روی رود خانه یا دره و یا پرتگاه زده اند و وجود آن سبب می شود که ما بدون غوطه خوردن در آب یا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خویش ادامه دهیم و به زمین محکم و بی خطر برسیم. در خواب ما نیز پل همین معنی را می رساند و چون در رویای خویش پل ببینیم لاجرم باید بدانیم که خطری هست که پل برای ایجاد امنیت نسبت به آن است. لیکن باید دید در خواب بیننده خواب نسبت به پل چه وضع و موقعیتی دارد. چنانچه در خواب ببینیم که از روی یک پل محکم و استوار و بزرگ می گذریم همان طور که گفته شد بی تردید خطری ما را تهدید می کند که بزرگ قدرتمند و کریمی دستمان را می گیرد و از مرحله خطر عبور می دهد و به سر منزل امنیت می رساند. اگر کارمند و حقوق بگیر باشیم موقعیت شغلی بهتری می یابیم و چنانچه کاسب باشیم اعتبار پیدا می کنیم و نزد همگان مفتخر و معتبر می شویم. پل در خواب مردی است بزرگ و با قدرت که بیننده خواب با او برخورد می کند. پل ویران و شکسته، شکست و ناکامی است. پل لرزان، بی اعتباری و دلهره و تشویش است.ساخت پل خوب است. زیر پل قرار گرفتن خوب نیست.

لیلا برایت می گوید:

دیدن پل در خواب به این معنا است که در آینده موفقیت زیادی نصیبتان می‏شود. اگر در خواب ببینید که از پلی می‏گذرید، یعنی خطری شما را تهدید می‏کند که باید بیشتر مواظب خود باشید. افتادن از پل بیانگر بروز مشکلات است. اگر خواب ببینید که پلی قدیمی پیش رویتان است و قصد عبور از آن را دارید، نشانه‏ی آن است که برای انجام کاری خود را به خطر می‏اندازید.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید پلی بزرگ ویران شده است ، نشانه آن است که به خاطر از دست دادن عزیزی پریشان و درمانده می شوید.
2- دیدن پلی شکسته در خواب ، برای جوانی نشانه ناامیدی در آرزوهاست.
3- اگر در خواب از پلی بگذرید ، دلالت بر آن دارد که بر مشکلات غلبه خواهید کرد به شرط آنکه بیشتر مراقب اطراف خود باشید.
4- اگر خواب ببینید پلی مقابل پای شما نمایان می شود ، دلالت بر آن دارد که باید از ستایش افراد بی وفا بپرهیزید.
از روی یک پل رد میشوید: در فعالیتهای اجتماعی شما تغییرات کلی رخ خواهند داد.
یک مرد در خواب از روی پل رد می شود: او محل زندگیش را تغییر مید هد.
یک زن در خواب از روی پل در خواب رد میشود : فعالیتهای بسیار عالی و شاد اجتماعی.
یک شخص مجرد از روی پل در خواب رد میشود : او بزودی ازدواج خواهد کرد.
یک پل که دو قسمت میشود: دشمنانتان را خواهید بخشید.
یک پل قرمز : خطر در کمین است.
یک پل در حال سوختن : چندین دوست را یکباره از دست میدهید.
یک پل هنگامی که شما روی آن هستید ریزش میکند : پولتان را از دست می دهید.
یک پل در حال ساختمان : معاملات و کارهای سودمندی در پیش دارید.
از روی پل می افتید : ناکامی در کار
از روی یک پل در حال تعمیر رد میشوید: دردسر و مشکل فراوان.
شما روی یک پل خراب شده هستید: در اجرای نقشه های جدید بسیار محتاطانه رفتار کنید.
با اتومبیل از روی پل رد میشوید : نقشه های فعلیتان را رها کنید.
دیگران از روی یک پل رد میشوند: کارهای شما به تأخیر می افتند.
یک پل متحرک بسته : خواسته هایتان را برآورده خواهید کرد.
یک پل متحرک باز شده : دشمنانتان را خواهید بخشید.
یک پل متحرک در حال بالا رفتن : یک سفر پر منتظره.
یک پل متحرک در حال پائین آمدن : ضرر مالی.

پل عابر پیاده :
1- اگر خواب ببینید از روی پلی که بر رودخانه زلالی زده اند ، عبور می کنید ، علامت آن است که کاری لذت بخش و پرمنفعت به دست می آورید . اما اگر آب رودخانه گل آلود باشد ، نشانه زیان و پریشانی موقتی است.
2- اگر زنی خواب ببیند از روی پلی که بر رودخانه زلالی زده اند عبور می کند ، نشانه آن است که با همسری که اخلاقی معتدل دارد ازدواج خواهد کرد . ولی اگر آب رودخانه گل آلود باشد ، با همسری عصبانی ازدواج می کند.
3- اگر زنی خواب ببیند از روی پلی ، در آب پاکیزه رودهانه می افتد ، علامت آن است که دوران بیوه بودن او با ازدواجی به پایان می رسد . اما اگر آب زلال و پاکیزه نباشد ، نشانه آینده ای تاریک خواهد بود.