کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
زشت گفتاري ناشي از ستمكاري و ستمكاري در آتش است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف پ » تعبیر پلنگ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است:
اول: دشمن قوی.
دوم: مال یافتن از دشمن،
سوم: ترس از پادشاه.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن پلنگ از پادشاه نیکوئی بیند و حرمت بزرگ بدست آورد

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

پلنگ در خواب، دشمن قوی و توانا بود. اگر بیند که با پلنگ جنگ می کرد، دلیل که با دشمن خود خصومت کند و خصم را ظفر و غلبه بود، یعنی اگر پلنگ بر وی غالب شد، دشمن بر وی غالب گردد. اگر او بر پلنگ غالب شد. او بر دشمن غالب گردد. اگر بیندگوشت پلنگ همی خورد، دلیل که درجنگ و خصومت افتد، لیکن مظفر گردد و شرف و بزرگی یابد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند بر پلنگ نشست، دلیل است بر عز و جاه وی و دشمن راقهر کند. اگر بیند با پلنگ جنگ می کرد و هیچکدام بر یکدیگر ظفر نیافتند، دلیل که از پادشاه ترسی عظیم بدو رسد، یا بیماری صعب یابد و بعد از آن شفا یابد. اگر بیند شیر پلنگ همی خورد، دلیل که از دشمن ترسی بدو رسد و سرانجام ایمن شود. اگر بیند پوست پلنگ یا استخوان یا موی او را فراگرفت، یاکسی بدو داد، دلیل که از مال دشمن به قدر آن، چیزی بیابد. اگر بیند پلنگی را بکشت، دلیل که از اسلام روی بگرداند و در او هیچ خیر نباشد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن پلنگ در خواب، بر سلطانی ظالم یا دشمنی سرسخت دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که پلنگی را از بین برده، بر دشمنش ظفر مییابد و اگر کسی ببیند که بر پلنگی سوار شده است، به قدرتی بزرگ دست می یابد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او بترسیم و یا به کرم و بخشش او چشم داشته باشیم در خوابهای ما به شکل شیر یا پلنگ ظاهر می شود. خیلی کسان ممکن است در این لیست قرار بگیرند از جمله پدر که به او احترام می گذاریم و تا کوچک هستیم از او می ترسیم و در نوجوانی او را از همه مردان عالم بزرگتر و مقتدرتر می انگاریم. وقتی پلنگ در خواب می بینیم خودمان بهتر می توانیم بفهمیم و مشخص کنیم که چه کسی در زندگی ما چنین هیمنه و قدرتی دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر می شود اما به طور کلی پلنگ در خواب دشمنی است که گذشت و مردانگی هم دارد و چه بسا وقتی بر ما چیره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پی کار خویش برود. اگر پلنگ در خواب دیدیم با دشمنی که به هر صورت از ما قوی تر است روبرو می شویم و خواب ما از یک برخورد نابرابر خصمانه خبر می دهد. اگر دیدیم که پلنگ را فراری دادیم و آن حیوان قدرتمند از ما گریخت بر چنین دشمنی پیروز می شویم اگر دیدیم که بر پشت پلنگ نشسته ایم باز نشان پیروزی و چیرگی ماست و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط می یابد و خطری بزرگ تهدیدمان می کند. داشتن پوست پلنگ غنیمت است و خریدن پوست پلنگ تحصیل مالی است که به دست آوردن آن بیشتر از خود پول شما را خوشحال می کند.

لوک اويتنهاو می گوید:

پلنگ : ترس

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می شود ، نشانه آن است که در اثر اعتمادی نابجا آینده خود را خراب خواهید کرد.
2- کشتن پلنگ در خواب ، نشانه توفیق در کارهاست.
3- دیدن پلنگی در قفس ، علامت آن است که دشمنان شما را محاصره می کنند اما نمی توانند زیانی به شما برسانند.
4- اگر خواب ببینید در جنگل ، پلنگها از شما می گریزند ، نشانه آن است که در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد ، اما با تلاش و پشتکار بر مشکلات فایق خواهید شد.
5- دیدن پوست پلنگ در خواب ، نشانه آن است که فردی نادرست امتیاز و منافع شما را به چنگ می آورد.
خواب یک پلنگ : پیروزی بر دشمنان
یک پلنگ به شما حمله می کند : موفقیت
یک پلنگ را می کشید : سختیهای بسیاری در پیش دارید ولی در پایان موفق خواهید شد.
یک پلنگ در قفس : دشمنان سعی می کنند به شما زخم بزنند ولی موفق نمیشوند.
تعداد زیادی پلنگ : برای یک کار به خارج از کشور سفر خواهید کرد.
صدای غرش پلنگ : رنج و اندوه
پلنگها میجنگند : بیماری
پلنگها به یکدیگر میپرند : شما بشدت رنج خواهید برد.
پلنگ در حال دویدن : بیماری خطرناک
یک پلنگ در حال مرگ : یک شخصیت مهم خواهد مرد.
یک پلنگ به زنجیر کشیده شده : یک دشمن شما را غافلگیر خواهید کرد.
یک پلنگ را غافلگیر میکنید : مراقب دوستان خیانتکار باشید.
شما از پلنگ میترسید : دشمنان شما را آزار بسیار میدهند.
بر پلنگ پیروز میشوید : مراقب رقیب باشید.
اسکلت یک پلنگ : ثروت
یک بچه پلنگ : شادی و خوشبختی.