کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق علیه السلام :
عالم باشي يا جاهل ، خاموشي را برگزين تا بردبار به شمار آيي ؛ زيرا خاموشي نزد دانايان زينت و در پيش نادانان پوشش است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف پ » تعبیر پنبه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پنبه به خواب بر سه وجه است:
اول:مال حلال.
دوم: منفعت.
سوم: سر بودن فزونی و برتری نسبت به دیگران.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

کرباس و ریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود
دیدن پنبه وکرباس و مانند آن حشمت زیاد شود

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

به خواب مال حلال است به قدر آن که دیده بود و پنبه دانه به خواب، دلیل بر مال است که آسان به دست آورد بی رنج و تعب.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

پنبه در خواب خیر و برکت و خوبی است و سر رشته کارها و پیوند گسستگی ها. در مورد پنبه معبران اسلامی کمتر نوشته اند که علت آن معلوم نیست. دیدن پنبه در خواب خوب است مگر در دو حالت. یکی این پنبه نیم سوخته و سوخته باشد و یا چرک و کثیف که نخستین زیان مالی است و دومی کسالت و رنجوری و بیماری در غیر این دو صورت دیدن پنبه در خواب میمون و مبارک است. تشک پنبه ای زن و همسر نیک نفس خیر و خیرخواه است وپشتی و مخده پنبه ای دوستانی هستند که هم دستشان خیر است و هم زبانشان و در صورت لزوم به یاری و کمک شما می شتابند. دیدن مزرعه ای پر از گل پنبه امید پیروزی و موفقیت است و چیدن گل پنبه عشق است بخصوص برای دختران جوان جمع آوری غوزه های پنبه گردآوری مال است ولی این مال پاک و منزه نیست و باید تلاشی بکنید که بدون گرفتگی خاطر آن را تصاحب نمائید. لباس پنبه ای آبرو و احترام است بخصوص اگر سفید باشد نیک نامی و شرف است. لباس پنبه ای اگر سبز باشد فرح و شادی است که به زندگی شما وارد می شود. اگر پنبه به کسی دادید خیر شما به او می رسد و اگر پنبه از کسی گرفتید از جانب او سود می برید و متنفع می شوید. ریسیدن پنبه تعبیر کارهاست و چنانچه در خواب ببینید که پنبه را به نخ تبدیل می کنید با عقل و تدبیر اقدام به کاری می نمائید که برای شما منفعت همراه می آورد و نتیجه خوب دارد. بافتن پارچه از پنبه نیز همین تعبیر را دارد. روی هم رفته دیدن پنبه در خواب نیکو است مگر آن که چرک یا نیم سوخته باشد.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن مزرعه پنبه در خواب ، علامت به دست آوردن مقامی بزرگ و اوقاتی ثمر بخش است.
2- اگر کشاورزی خواب مزرعه پنبه ببیند ، نشانه آن است که به ثروت و فراوانی دست می یابد.
3- دیدن پنبه در خواب ، برای کارخانه دار نشانه آن است که از این کالا سود فراوان خواهد برد . اگر بازرگانی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که در حرفه آنها تغییرات سود آور و ثمر بخشی اتفاق خواهد افتاد.
4- دیدن پنبه های بسته بندی شده ، علامت به دست آوردن اوقاتی بهتر است.
5- دیدن پنبه در حال رشد ، نشانه کسب ارزشهایی والا و پا گذاشتن به محیطهایی بهتر است.
بسته های پنبه : ثروت
پنبه میخرید : نقشه های مخالفانتان را باطل خواهید کرد.
پنبه میفروشید: پول