کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت مهدي (عج) :
اگر خواستار رشد و كمال معنوي باشي هدايت مي شوي ، و اگر طلب كني مي يابي .

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف پ » تعبیر پیراهن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پیراهن در خواب ، چون نو و فراخ است، دلیلش بر شش وجه است:
اول: دیدن مردم.
دوم: ستر و عفاف.
سوم: عیش خوش.
چهارم: ریاست.
پنجم: آرامش و خرمی وآسایش.
ششم: بشارت.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

پیراهن سفید در خواب دیدن، مرد است اگر بیند پیراهن نو و فراخ پوشیده است، دلیل است بر صلاح کار و نیکوئی احوال. اگر بیند پاره ای از پیراهن او دریده است، تاویلش میانه است درنیکی و بدی. اگر بیند پیراهن وی کهن و چرکین است، دلیل که درویشی و بیچارگی و رنج و غم بدو رسد و هرچند پیراهن را کهنه تر و دریده تر بیند، بلا مصیبت و بیمش بیشتر است، که خداوند خواب هلاک شود. اگر کس بند پادشاه او را پیراهن خود داد و پوشید، دلیل که پادشاهی از وی بستاند.

معبران در مورد این خواب گویند:

پیراهن زن است و دلیل حال و کار او است در کسب معیشت.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر کسی بیند پیراهن نو پوشیده است، دلیل که به ظاهر نیکو است و به باطن بد. اگر بیند پیراهن و شلوارش جمله چرکین است و کهن، دلیل که اگر توانگر است، درویش شود و در غم و اندوه گرفتار شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که پیراهن نو و فراخ پوشیده داشت، دلیل که عیش بر وی فراخ شود. اگر بیند پیراهن تنگ است، دلیل که عیش بر وی تنگ گردد. اگر دید پیراهن او دریده است، دلیل که رازش آشکار شود. اگر دید پیراهن بی گریبان است بی آستین و یک درز است پوشیده، دلیل که اجلش نزدیک باشد. اگر بیند پیراهن دراز داشت، دلیل که کارش بد شود و مرادش برآید. اگر بیند گریبان پیراهن از پی دریده است، دلیل که او را به دروغ تهمت نهند. اگر بیند پیراهن به کسی داد و آن کس پیراهن را به وی فرو مالید، دلیل که بی غم شود و او را بشارت رسد. اگر بیند پیراهن خون الود در دست داشت، دلیل که همیشه غمگین باشد. اگر بیند پیراهن دریده پوشیده، دلیل که کارش پراکنده شود و رازش آشکار شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن پیراهن در خواب، بر دین و تقوا، کردار انسان یا مژده نیک دلالت دارد. پیراهن برای زن به شوهر تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که پیراهنی سبز بر تن دارد، بر دینداری و عبادت او دلالت دارد و اگر این خواب را برای فرد مردهای ببیند، بر خوب بودن حال آن مرده در پیشگاه پروردگار دلالت دارد. دیدن پیراهن سفید در خواب، برای بیننده خواب خوب است. اگر کسی که به پوشیدن پیراهن سیاه عادت ندارد، در خواب ببیند که پیراهن سیاهی به تن نموده است، به بعضی از آن چیزهایی که برایش ناخوشایند است، دچار میشود، اما اگر کسی در زندگی شخصی خود پیراهن سیاه می پوشد، دیدن آن در خواب، به شرف، ثروت و بزرگی بر دیگران تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که پیراهن سرخی بر تن نموده است، پول زیادی به او بخشیده میشود که حق خداوند نیز، در آن واجب میگردد پس باید از خدا بترسد و زکات آن پول را بپردازد. دیدن پیراهن قرمز برای زن به عروسی و شوهر نمودن او دلالت دارد. بر تن نمودن پیراهن نو برای ثروتمند بر بهتر شدن وضع زندگی، و برای فقیر بر ثروت و آسایش، و برای بدهکار به پرداخت وام و قرض دلالت دارد. اگر کسی در خواب خود را شست و بعد از آن پیراهنی نو بر تن نمود، از غم و غصهای که دارد، نجات مییابد و عملی نیک انجام میدهد. اگر کسی ببیند که پیراهنی کهنه بر تن نموده است، به غم و غصه دچار میشود. پیراهن بنفش در خواب، بر غم و غصه دلالت دارد و بر تن نمودن پیراهن کثیف به از بین رفتن غم و ناراحتی تعبیر میشود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

کوششی که ما برای حفظ حیثیت و آبروی خویش یه عمل می آوریم در خواب های ما به صورت پیراهن و پیراهنی که خودمان بر تن داریم ظاهر می شود و چگونگی پیراهنی که پوشیده ایم موقعیت اجتماعی ما را نشان می دهد. اگر در خواب ببینیم که پیراهنی نو و تمیز و شیک به تن داریم خواب ما می گوید موقعیت اجتماعی خوبی خواهیم داشت و درباره ما به نیکی یاد می کنند و چنان چه ببینیم که پیراهنی چرک و کثیف و پاره یا وصله دار پوشیده ایم گویای آن است که موقعیت مناسبی در اجتماع خویش نداریم و دیگران به ما وقعی نمی نهند و سخنان ما را به پشیزی نمی خرند. برخی از معبران پیراهن مرد را زن تعبیر کرده اند. اگر بیننده خواب ببیند که در عالم خواب پیراهنی نو از پارچه گران بها پوشیده نشان آن است که وضع خوبی خواهد یافت. به نوشته ابن سیرین هر چه کهنگی و کثافت پیراهن و پوسیدگی آن بیشتر باشد غم و غصه بزرگتر و بلا و مصیبت حتمی تر است. چنان چه در خواب مشاهده کنیم کسی پیراهن نو به ما هدیه کرد یا به تن ما پوشاند یک نفر خدمتی بزرگ در حق ما می کند که تاثیر زیادی دارد و احتمالا مسیر زندگیمان را تغییر می دهد. دریدگی در قسمت جلوی پیراهن افشای راز است. برای خانم ها پیراهن محبوبیت و عزتی است که در خانواده و نزد شوهر خویش دارند. چنان چه در خواب ببینید که کسی پیراهنی به شما داد که از گرفتن آن خوشحال شده اید خبری خوش دریافت می کنید و اگر آن پیراهن را نپسندید غمی به شما می رسد که زیاد تعیین کننده نیست درصورتی که پیراهن را نپوشید. اگر در خواب ببینید که پیراهنی را پشت و رو پوشیده اید مورد شماتت و سرزنش قرار می گیرید. اگر دیدید که پیراهنی را وارونه به تن کرده اید کاری عبث و بیهوده انجام می دهید که مجبور می شوید تمام رشته ها را پنبه کنید و مجددا همان عمل را به نحو دیگری انجام دهید. از امام جعفر صادق _ ع _ روایت می کنند که پیراهن در صورتی که نو و متناسب با بدن باشد بزرگی، خرمی و بشارت است.

لوک اويتنهاو می گوید:

پیراهن
زیبا : آسایش مادی
خریدن آن : آینده ای خوش
سیاه : سوگ
سبز: آرزوی بر آورده شده
زرد : شما در میان
سفید : ازدواج
پاره پاره : دعوا

آنلی بیتون می گوید:

1ِ- اگر خواب ببینید پیراهن بر تن می کنید ، نشانه آن است که در اثر بی وفایی به معشوق ، او را از دست می دهید.
2- گم کردن پیراهن در خواب ، نشانه رسوا شدن در امور عاشقانه است.
3- دیدن پیراهن پاره در خواب ، نشانه قرار گرفتن در محیطهای نامساعد و ناخوشایند است.
4- دیدن پیراهن کثیف در خواب ، نشانه ابتلا به بیماریهای واگیردار است.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که پیراهن خواب پوشیده‏اید، نشانه‏ی وقوع پیشامدهای ناگوار است. اگر خواب ببینید که پیراهنتان را می‏شورید، یعنی در یک جمع دوستانه قرار می‏گیرید.اگر زنی خواب ببیند که یک پیراهن مردانه به تن کرده، یعنی اقبال و شانس پیش روی او است.