کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

حضرت رسول اكرم (ص) :
آدميزاد پير مي شود و دو چيز از او جوان مي شود: حرص مال و حرص عمر.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ت » تعبیر تاج

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر زنی دید تاج بر سر دارد و شوهر ندارد، دلیل که شوهر کند.
اگر شوهر دارد، دلیل که بر زنان مهتر شود.
اگر زنی دید تاج از سر او گرفتند، دلیل که شوهر او زنی خواهد یا شوهر او را طلاق دهد.
اگر دید تاج مرصع به گوهرها بر سر پادشاه نهاد، دلیل که قریب و ازنزدیکان پادشاه است و جاه و حرمت وی را حاصل شود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن تاج مملکت بود

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

تاج در خواب دیدن، پادشاه راملک ولایت است و زنان را شوهر و مردم عامه را نیکوئی حال. اگر بیند بر سر تاج داشت از زر و مرصع، دلیل که قدری بلند و منزلتی عظیم یابد، ولیکن در دین و راه شریعت ضعیف است. اگر این خواب را زنی دید، دلیل که شوهری کند صاحب حشمت و جاه در شغل دنیا.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند بر سر وی تاج نهاد، دلیل که او از پادشاه، کامروائی رسد. اگر بیند پادشاه تاج به وی داد و او بر سر نهاد، دلیل که زن توانگر خوبروی بخواهد و از او کام دل و داد یابد. اگر بیند تاج از سر او بیفتاد و بشکست، دلیل که زن را طلاق دهد. اگر کسی بیند تاج از سر وی برگرفته شد، دلیل که زن از وی جدا شود. اگر بیند تاج از سر وی بیفتاد و بشکست، دلیل که زن او بمیرد، یا کسی از اهل بیت او بمیرد و از دنیا رحلت کند.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن تاج در خواب ، به قرآن ، علم و ملک دلالت دارد. اگر زنی در خواب ببیند که تاجی بر سر دارد، شوهر میکند و اگر حامله باشد، پسری به دنیا می آورد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

تاج در خواب برای زنان شوهر است و برای مردان مجد و شرف و آبرو و اعتبار. اگر زنی در خواب ببیند که تاج یا نیم تاج بر سر دارد و شوهر نداشته باشد شوهر می کند و او شوهری است ایده آل. اگر دختر دم بختی ببیند نیم تاج یا تاج بر سر نهاده یا در دست دارد که متعلق به خودش می باشد خواستگاری در حد عالی برای او می آید. اگر مردی ببیند که تاج بر سر نهاده وضع مادی و معنوی او خوب می شود تا جایی که بین همگان امتیاز می یابد. اگر جوانی این خواب را ببیند شغلی پیدا می کند و به مقصود می رسد. اگر در خواب دیدید که کسی بر سر شما تاج نهاد آن شخص خدمتی بزرگ در حق شما انجام می دهد و چنانچه شما بر سر دیگری تاج گذاشتید این خدمت بزرگ از جانب شما انجام می گیرد. اگر مردی ببیند که تاج داشت و برداشت و بر زمین نهاد یا بیکار می شود و یا همسرش را طلاق می دهد و اگر زنی این خواب را ببیند با شوهرش اختلاف پیدا می کند و احتمالا از او جدا می شود. اگر دختر و پسری جوان ببینند که تاج داشتند و از سر بر گرفتند شانسی را از دست می دهند. تاج هر چه مرصع تر و باشکوه تر باشد مجد و عظمت بیشتر است و موقعیتی بهتر نصیب بیننده خواب می گردد. در پایان اگر زنی بر سر زن دیگر تاج نهاد هووی او می شود.

لوک اويتنهاو می گوید:

تاجگذاری : یک خوشبختی گذرا

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن تاج در خواب ، نشانه تغییر و تحول در زندگی و رفتن به سفری درازمدت است.
2- اگر خواب ببینید تاجی بر سر دارید ، نشانه از دست دادن ثروت است.
3- اگر خواب ببینید فردی تاجگذاری می کند ، علامت ارزشمند بودن تفکر شماست.
4- اگر خواب ببینید شخصی که تاج بر سر گذاشته است آدمی عالی مقام است که با شما گفتگو می کند ، نشانه علاقه شما به امور مملکتی و مسایل سیاسی است.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب تاج طلایی دیدید، نشانه‏ی آن است که دچار خودخواهی شده‏اید. دیدن تاج نقره‏ای در خواب، به معنای آن است که به زودی هدیه‏ای به دستتان می‏رسد. اگر در خواب ببینید که روی سر کسی تاج می‏گذارید، به معنای آن است که با تلاش فراوان به اهدافتان خواهید رسید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک تاج : خوشبختی
یک تاج از گلهای بسیار زیبا : امیدهای بزرگ شما برآورده خواهند شد.
یک تاج فلزی : در عذاب خواهید افتاد.
یک تاج از جنس فلز روی : 1- به سختی بیمار خواهید شد .2- ضرر مالی
یک تاج از جنس کاغذ : اشخاص بانفوذ شما را حمایت خواهند کرد.
بر سر شما تاج می گذارند : از یک رفاقت بزرگ لذت خواهید برد.
شما تاجی را روی سر یکنفر می گذارید : پیشرفت و ترقی بزرگ در زندگی
شما یک تاج از جنس طلا بر سر می گذارید : اشخاص مهم شما را حمایت می کنند.
یک تاج از آهن بر سر دارید :در معاملات و قراردادها بسیار محتاط باشید.
یک تاج بر سر دارید که رویش صلیب است : مرگ یکنفر به سود شما خواهد بود.