کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
هيچ ثروتي چون عقل و هيچ فقري چون جهل و هيچ ميراثي چون ادب و هيچ پشتيباني چون مشورت نيست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ت » تعبیر تبر

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

تبر در خواب ، خدمتکاری است که بخواهد کاری کند و اگر او را کاری فرماید، خواهد که آن را گسسته گرداند، تا دیگر کارش نفرمایند.

جابر مغربی می گوید:

تبر در خواب مردی است ترسنده. اگر یاری خواهد از مرد منافق است و در میان مردم جنگ و جدائی افکند. اگر بیند تبری داشت یا کسی بدو داد، دلیل که او را با مردی بدان صفت دوستی افتد. اگر بیند تبر او بشکست یا ضایع شد، دلیل که آن مرد را اجل فرا رسد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

معبران کهن تمام ابزار از نوع بیل و پارو و تبر را خادم تعبیر کرده اند یا کسی که در انجام کارهای دستی و بدنی به شما کمک می کند. اگر در خواب تبر دو دم ببینید یعنی تبری که بتوانید از دو طرف آن استفاده کنید معرف انسانی است منافق که دل و زبانش یکی نیست و با شما و دشمن شما یکسان رفتار می کند و طبعا به چنین انسانی نباید اعتماد داشت. این خواب به شما می گوید که با مردی منافق برخورد خواهید داشت. اگر تبر را کسی به شما داد از جانب دوستی مورد حمایت واقع می شوید ولی اگر شما در خواب تبر را به کسی دادید برندگی و قاطعیت و حمایت رااز دست می دهید. اگر دیدید که با تبر درختی را قطع می کنید با قاطعیت و سرعت عملی انجام می دهید که خیر در آن نیست و حتی ممکن است جان کسی را به مخاطره بیاندازید و اگر دیدید با تبر جائی را ویران می کنید با همان قاطعیت به آبادانی و ساختن می پردازید.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن تبر در خواب ، دلالت بر آن دارد که با تلاش و توانایی خود فقط می توانید به لذت و خوشی دست یابید.
2- اگر خواب ببینید دیگران از تبر استفاده می کنند ، نشانه آن است که در کنار دوستانی سرخوش و توانا ، زندگی ای بسیار خوش خواهید داشت.
3- اگر دختری در خواب تبر ببیند ، دلالت بر آن دارد که همسر وفادار پیدا خواهد کرد که چندان ثروتی ندارد.
4- خواب تبر شکسته ، نشانه بیماری و از دست دادن پول و ثروت است.

لیلا برایت می گوید:

استفاده از تبر در خواب، نشانه‏ی پیشرفت در کارها است. اگر دیدید که با تبر چیزی را خراب می‏کنید، نشانه‏ی آن است که دچار اشتباهی می‏شوید.

در سرزمین رویاها آمده:

شما یک تبر دارید : شجاعت شما باعث بر طرف شدن یک خطر خواهد شد.
شما تبر می زنید : در شغلتان پیشرفت قابل توجهی حاصل خواهید کرد.
یک تبر شکسته و زنگ زده : نابود شدن تمام دارائی.
یک مرد خواب تبر ببیند : مشکلات عشقی پیش پای اوست.
یک زن خواب تبر ببیند : با مردی آشنا خواهد شد که واقعاً عاشق او خواهد شد.
یک زن جوان خواب تبر ببیند : او یک معشوق ثروتمند خواهد داشت.
خواب یک تبر کوچک : خطر مرگ
شما یک تبر کوچک دارید : غیر ممکن است بتوانید با دشمنانتان آشتی کنید.
دیگران تبر دارند : بسیار احتیاط کنید ، زندگی شما در خطر است.
دشمنان تبرهای کوچک در دست دارند : اضطراب و نا امیدی.