کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمد باقر علیه السلام :
سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف آ » تعبیر آرد

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند که آرد چون برف از هوا می آید، دلیل است که به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد، از آنجا که امید ندارد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

آرد جو ، به تاویل درستی دین بود،
آرد گندم، مالی بود از تجار وبسیار فایده بود،
آرد کاورس مال اندک بود که حاصل شود.

جابر مغربی می گوید:

آرد فروش به خواب دیدن، مردی باشد که دین خویش را به دنیا آورده بود.

لیلا برایت می گوید:

دیدن آرد دلیل است بر مال و نعمت حلال که بی‏رنج بدو رسد.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن آرد در خواب ، نشانه زندگی کردن با صرفه جویی و تنگدستی ، ولی همراه با شادمانی است.
2- اگر دختری خواب ببیند به آرد آغشته شده است ، نشانه آن است که به زودی با مردی ازدواج خواهد کرد ، و زندگی زناشویی او با سختیهای زیاد سپری خواهد شد . اما تحمل سختیها برای او دلپذیر و لذتبخش خواهد بود.
3- اگر خواب ببینید ، آرد خرید و فروش می کنید ، نشانه آن است که دست به معاملاتی مخاطره آمیز خواهید زد

در سرزمین رویاها آمده:

آرد میخرید : منفعت بزرگ مالی
شما آرد دارید : فراوانی
با آرد آشپزی میکنید : یک دوست را از دست میدهید.
آرد را میسوزانید: خطر درپیش است.
با آرد شیرنیی می پزید :یک زندگی خوشبخت در آینده
در قسمت آرد سازی کار می کنید : بی گدار به آب نزنید.

دلیل است بر مال و نعمت حلال که بی رنج بدو رسد.