کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی (ع) :
دو نعمت است كه ارزش آنها را نمي دانند مگر كسي كه آنها را از دست داده باشد : جواني و تندرستي.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ت » تعبیر تخم پرنده

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تعبیر تخم پرندگان آبی در خواب بر چهار وجه است :
1 . به مراد رسیدن.
2 . زن گرفتن.
3 . کنیز.
4 . فرزند دار شدن.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

تخم مرغ در خواب کنیزک است.
اگر بیند ماکیان در پیش وی تخم کرد، دلیل که از زن دون یا از کنیزک او را فرزند آید.
اگر تخم را مجهول بیند و نداند تخم چه چیز است، دلیل که زنی کند بر قدر پاکیزگی و سفیدی آن.
اگر بیند تخم پخته همی خورد، دلیل که به رنج و تعب مال بدست آورد.
اگر بیند که تخم نیم پخته همی خورد، دلیل که زنی خواهد و روزگار دراز او براند.
اگر بیند تخم خام همی خورد، دلیل که مال حرام خورد و رنج و سختی به او رسد.
اگر بیند تخم با پوست همی خورد، دلیل که مال کسان خورد.
اگر بیند پوست تخم می خورد و در دهان می گذاشت، دلیل که مال مردگان خورد یا کفن مردگان ستاند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند تخم همی کرد، دلیل که زن بسیار خواهد و بر جماع حریص باشد.
اگر بیند بر تخم نشست چون مرغ، دلیل که مخالطت او با زنان بود.
اگر بیند از تخم بچه بیرون آورد، دلیل که از فرزندان آن زنان او را فایده رسد.
اگر بیند به جای فرزند تخم آورد، فرزند کافر است.
اگر بیند تخم به زیر مرغ نهاد و مرغ از تخم بیرون آورد، دلیل که کار مرده او زنده شود. قو گویند: او را فرزند آید.
اگر این خواب کسی بیند که معلمی کند و کودکان را قران آموزد،
اگر بیند تخم را شکست، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.
اگر بیند نتوانست تخم را بشکند، دلیل که دوشیزگی نتواند ستد.
اگر بیند که درویش بود و تخم گنجشک دیدن، دلیل خیر و خرمی بود، تخم سایر مرغان در جای دیگر بیان شود.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

تخم . مرغان در خواب قوت بود.

لوک اويتنهاو می گوید:

تخم مرغ
گرفتن آن : سود
پختن آن : بدگویی
خریدن آن : ضرری به شما خواهد رسید
تخم پرندگان دیگر : آمرزش
خوردن تخم پرندگان دیگر: ناراحتی
دیدن آن : دعوا
تخم را از آشیانه برداشتن : شما با یک بیوه ازدواج خواهید کرد
تخم مرغ گندیده : موانع
شکستن یا له کردن آن : ناراحتی ، نارضایتی
تخم پرندگان: آمرزش ، رحمت ؛ ارث