کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمد باقر علیه السلام :
به مردم بگوييد بهتر از آن چيزي كه مي خواهيد به شما بگويند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ت » تعبیر تریاک

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند که تریاک از بهرِ بیماری خورد، دلیل که از رنج برهد و کارها بر وی گشاده شود. اگر به خلاف این بود، دلیل بر غم و اندوه و اندیشه و نقصان است.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

تریاک یک ماده مخدره است و در خواب دیدن آن نشانگر تعطیل کارها است. اگر در خواب ببینیم که تریاک می کشیم و اهل این کار نباشیم نشان آن است که در کارهایمان تعلل می ورزیم و سستی می کنیم و احیانا کارمان به تو قف می انجامد. چنان چه در خواب ببینیم که تریاک داریم ولی نه می خوریم و نه می کشیم ازخطری رهائی می یابیم. دادن تریاک به دیگری اشتراک در قبول مخاطره است و گرفتن آن نیز همین تعبیر را دارد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که تریاک به کسی می‏دهید، بیانگر آن است که بیماری یکی از نزدیکان شما را تهدید می‏کند. اگر کسی نامزد خود را مشغول تریاک خوردن ببیند، به معنای جدایی از دوستان است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب تریاک : 1-درانجام کارهایتان غفلت و کوتاهی فراوان به چشم می خورد 2- دسیسه و خیانت از طرف اطرافیان
به یکنفر برای درمان تریاک می دهید : شما را تحقیر خواهند کرد.
تریاک می کشید : به نکبت و فلاکت دچار می شوید.
به اتفاق اشخاص دیگر تریاک می کشید : زندگی شما تغییر می کنند ولی نه برای بهتر شدن
دوستانتان را تشویق به کشیدن تریاک می کنید : مصیبت درانتظار شماست.