کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
به خشم درآوردن و شرمنده ساختن دوست، مقدمه جدايي از اوست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ت » تعبیر تمشک

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

تمشک در خواب غم است به خصوص اگر به دهان ترش مزه بیاید و سرخ رنگ باشد. اگر سیاه باشد بهتر از این است که سرخ باشد چون تمشک سیاه شیرین تر از تمشک سرخ است. تمشک غم و غصه های اندک است که چون جمع شوند می توانند کوهی از غم فراهم آورند که دل توانایی قبول آن همه غم را ندارد. چنانچه در خواب دیدید که در صحرا هستید و تمشک جمع می کنید با غم های کوچک رو به رو می شوید. چنانچه دیدید کسی به شما ظرفی پر از تمشک تعارف کرد موجب ملال و کدورت شما می شود. اگر بوته تمشک در خا نه داشتید اندوهی خانوادگی خواهید داشت که ریشه در بطن روابط فامیلی دارد. اگر در خواب دیدید که تمشک چیده اید و به کسی هدیه داده اید شما برای دیگران دردسر ایجاد می کنید یا او را در ناراحتی های خود شرکت می دهید. اگر ظرف تمشک از دست شما به زمین بیفتد خوب است چون گویای مقاومت شما در مقابل غمهاست و این که بالاخره مشکلات را از میان بر می دارید و از غم می رهید.

لیلا برایت می گوید:

دیدن تمشک در خواب، نشانه‏ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید. خوردن تمشک، نشانه‏ی شنیدن اخبار خوشایند است. جمع کردن تمشک، بیانگر پیدا کردن یک دوست خوب است.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن تمشک در خواب ، علامت آن است که پس از فرار از موضوعی خاص در می یابید که آن موضوع بسیار جذاب و قابل توجه بوده است.
2- اگر زنی خواب ببیند تمشک می خورد ، نشانه آن است که در محیط اجتماعی بدگویی و کینه ورزی پشت سر او جریان می یابد و او را پریشان و مضطرب می سازد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب تمشک : رنجها و تجارب بسیاری در انتظار شما هستند.
تمشک می چینید : شما شانس نخواهد داشت.
تمشک می خورید : ضرر شما حتمی است.
تمشک می خرید : در یک حادثه زخمی می شوید.
تمشکها روی بوته تمشک : فراوانی در همه امور.
یک زن شوهردار خواب ببیند که تمشک می چیند : او بزودی بچه دار خواهد شد.
مربای تمشک درست می کنید : مراقب رقیب باشید.
به شما مربای تمشک هدیه می کنند : دوستان از شما استفاده می کنند.
شما مربای تمشک به کسی هدیه می کنید : مشاجره در فامیل