کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی(ع) :
چه بسيار خواهش هاي نفساني لحظه اي ، كه اندوه طولاني و درازي را در پي دارد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ت » تعبیر تندر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن تندر بر پنج وجه است:
اول: عذاب.
دوم: حکمت.
سوم: زحمت.
چهارم: هیبت وصولت.
پنجم: خشم پادشاه.
اگر دید آواز تندر به وقت باریدن می شنید، دلیل که در آن دیار خیر و برکت بدر آید.
اگر بین باران و رعد، برق است، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه، ترس و بیم بود.
اگر بیند باران ژاله همی بارید، دلیل که در آن دیار فتنه و عذاب و هلاکت پدید آید.
اگر بیند تندر سخت بغرید، دلیل که بانگ و هیبت پادشاه در آن دیار گسترده شود.
اگر بیند هم تندر است و هم برف و هوا تاریک است، دلیل که پادشاه ستمگر پدید آید.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر غریدنِ تندر با باران باشد، دلیل که مردمان را ترس و بیم کمتر است و نعمت و خیر فراوان. اگر بیند باران سخت و تندر سخت بارید، دلیل کند بر ترس بیننده خواب از دعای پدر و مادر.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

غریدنِ رعدِ اندک و باریدنِ باران اندک، دلیل بر ترسِ کاری است از دعای زاهدان و صالحان.

آنلی بیتون می گوید:

1- شنیدن صدای تندر در خواب ، نشانه آن است که شغل شما تهدید به شکست خواهد شد.
2- اگر خواب ببینید در معرض رعد و برق قرار می گیرید ، نشانه آن است که ناراحتی و اندوهی در پیش رو خواهید داشت.
3- اگر در خواب احساس کنید که صدای رعد و برق باعث زمین لرزه می شود ، نشانه آن است که به نومیدی و زیان مالی دچار خواهید شد.

به لغت پارسی رعد است و دیدن او در خواب ترس است از عامل و از عوام.